Άγρα πελατών και κατευθυνόμενες αγορές – Δείτε τι προνοεί ο νόμος

Η λέξη άγρα σημαίνει «κυνήγι» και παράγεται από το ρήμα αγρεύω που σημαίνει «πιάνω στο κυνήγι ή στο ψάρεμα, αρπάζω», και μεταφορικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει την επιδίωξη, δηλαδή ότι κάποιος επιδιώκει να κερδίσει κάτι. Στη νομοθεσία ο όρος «άγρα πελατών» αποδίδεται στο  αδίκημα που διαπράττει όποιος παροτρύνει ή παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί κάποιου είδους υπηρεσία. Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τι προνοεί ο νόμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 188Α του Ποινικού Κώδικα:

(1) Πρόσωπο το οποίο σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο, μέθοδο ή μέσο, περιλαμβανομένης της προσφοράς ανταλλάγματος σε είδος, παροτρύνει και παρενοχλεί άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος, προϊόντα εμπορικού καταστήματος ή άλλες υπηρεσίες εμπορικής φύσεως, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Νοείται ότι, η προσφορά εμπορευμάτων προς πώληση από αδειούχους πλανοδιοπώλες δεν συνιστά αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(2) Πρόσωπο για λογαριασμό ή προς όφελος του οποίου άλλο πρόσωπο σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, περιλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο, μέθοδο ή μέσο, περιλαμβανομένης της προσφοράς ανταλλάγματος σε είδος, παροτρύνει και παρενοχλεί άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος, προϊόντα εμπορικού καταστήματος ή άλλες υπηρεσίες εμπορικής φύσεως, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών από την προηγούμενη καταδίκη, το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ  (€3.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), το Δικαστήριο δύναται επί τη καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) να διατάξει τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης προς όφελος της οποίας διαπράχθηκε το αδίκημα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιχείρηση» σημαίνει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας, τουριστικό κατάλυμα, εμπορικό κατάστημα ή άλλες υπηρεσίες εμπορικής φύσεως.

Tι ισχύει για τους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Επαγγέλματος:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

(1) Ο δικηγόρος δικαιούται να ενημερώνει την κοινή γνώμη για τις υπηρεσίες που παρέχει με την προϋπηρεσία ότι η πληροφόρηση είναι ακριβής και μη παραπλανητική, ενώ θα σέβεται την υποχρέωση τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και άλλων θεμελιωδών αρχών του επαγγέλματος.

(2) Η προσωπική προβολή ενός δικηγόρου σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, μορφές εμπορικής επικοινωνίας ή άλλου τύπου επιτρέπεται στα βαθμό που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του πιο πάνω άρθρου.

Print Friendly, PDF & Email