20+1 εισηγήσεις του ΑΚΕΛ για τη διαμόρφωση ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, στα γραφεία του ΑΚΕΛ, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ο ΓΓ του κόμματος κ. Άντρος Κυπριανού έδωσε στη δημοσιότητα τις 21 εισηγήσεις του ΑΚΕΛ για την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας νομοθεσίας για τα αθλητικά δρώμενα στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρωτίστως στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ότι θα παραστεί ο ίδιος προσωπικά στη σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για να θέσει και ενώπιον του τις εισηγήσεις αυτές.

Δείτε τις εισηγήσεις:

1. Ερασιτεχνικός αθλητισμός
Πρόνοιες που να ρυθμίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, τη λειτουργία και επιχορήγηση ομοσπονδιών, τον διαχειριστικό και οικονομικό τους έλεγχο, παροχές και άλλη στήριξη της πολιτείας, τον ορισμό του ερασιτέχνη αθλητή και τις οικονομικές σχέσεις των σωματείων με τους ερασιτέχνες αθλητές τους στα πλαίσια του ερασιτεχνισμού, την ίδρυση τμήματος αμειβομένων αθλητών κ.α

2. Επαγγελματικός αθλητισμός
Πρόνοιες που να ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του επαγγελματικού αθλητισμού, ίδρυση και λειτουργία αθλητικής εταιρείας, οικονομικές και άλλες σχέσεις σωματείου και αθλητικής εταιρείας, την μετάβαση των αθλητών από τον ερασιτεχνικό στον επαγγελματικό αθλητισμό.

3. Αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδιών

Πρόνοιες για τη σύσταση, νόμιμη λειτουργία και αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και για τη λειτουργία τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης. Πρόνοιες για περιπτώσεις άρνησης αναγνώρισης ομοσπονδιών, επαναξιολόγησης ή/και ακύρωσης αναγνώρισης.
Πρόνοια για τη σύσταση μόνο μιας αθλητικής ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας για κάθε άθλημα σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ένταξη σωματείων που έχουν ήδη αναγνωριστεί και έχουν αιτηθεί ένταξη. Πρόνοια όπου η αθλητική ομοσπονδία δεν δικαιούται να αρνηθεί τέτοια ένταξη χρησιμοποιώντας παράλογα ή μη αθλητικά κριτήρια

4. Αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων και χειραγώγησης αποτελεσμάτων

Ενσωμάτωση στην ενιαία αθλητική νομοθεσία του νόμου περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμου του 2017, συμπερίληψη στον νόμο ης Επιτροπής Δεοντολογίας και Ακεραιότητας του Αθλητισμού για την αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων και χειραγώγησης αποτελεσμάτων μέσω δωροδοκίας/δωροληψίας και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με βάση την αποκτηθείσα πείρα

5. Κωλύματα και ασυμβίβαστα στις διοικήσεις

Απαγορευτικές πρόνοιες για μη συμμετοχή στις διοικήσεις αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με κωλύματα, αναφορικά με αριθμό θητειών, και ασυμβίβαστα λόγω σύνδεσης με συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι δεύτερου βαθμού. Η ενότητα αυτή μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετες διατάξεις αναφορικά με κωλύματα που πρέπει να δηλώνονται στη διάρκεια συνεδριάσεων από άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασία απόφασης οικονομικού ή άλλου περιεχομένου

6. Θέματα που αφορούν τους αθλητές

Πρόνοιες που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην άθληση για τον κάθε πολίτη, την υποχρεωτική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ανήλικων αθλητών. Πρόνοια για λειτουργία σχεδίου Διπλής Εκπαίδευσης των αθλητών, σχεδιασμούς χαριστικών παροχών και λειτουργία Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης.

7. Ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός

Πρόνοια για την ίδρυση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού , στο πρότυπο του Γενικού Ελεγκτή του κράτους, για διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, κυρίως των αθλητικών εταιρειών.

8. Λειτουργία Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ)

Πρόνοια για τη λειτουργία της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για επίλυση αθλητικών διαφορών, ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, για προσφυγές εναντίον απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ως τριτοβάθμιου δικαστηρίου για αποφάσεις εφετείων ή άλλων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων.

9. Θέματα Ντόπινγκ

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του ΚΟΑ του κυρωτικού νόμου για την ίδρυση της Κυπριακής Αρχής Αντιντόπινγκ (CyADA) για αντιμετώπιση θεμάτων φαρμακοδιέγερσης – ντόπινγκ. Διαδικασίες ελέγχου, διορισμός και θητείες αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων καθώς και πειθαρχικές ποινές

10. Βία στους αθλητικούς χώρους

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος, εκσυγχρονισμός της και δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου καταπολέμησης της Βίας, με τη συμμετοχή του αρμόδιου ΥΠΠΑΝ, του ΚΟΑ, οργανώσεων νεολαίας και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία συνδέσμων φιλάθλων

11. Ιδιωτικές Σχολές / Γυμναστήρια

Πρόνοιες για τον έλεγχο, εποπτεία και χορήγηση άδειας λειτουργίας των αθλητικών σχολών και γυμναστηρίων, πρόνοιες για τα απαιτούμενα προσόντα εργοδοτουμένων σε αυτά και πρόνοια για κτιριολογικό έλεγχο από άλλη αρμόδια υπηρεσία

12. Κώδικες / Επιτροπές Δεοντολογίας

Πρόνοια για ενσωμάτωση στα καταστατικά και κανονισμούς λειτουργίας ομοσπονδιών και λοιπών αθλητικών φορέων για την ετοιμασία και έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας που θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών. Παράλληλη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας που θα έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που διοικούν τις αθλητικές ομοσπονδίες.

13. Αθλητισμός των Α.μ.Ε.Α.

Ρύθμιση του Αθλητισμού Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και πρόνοια για αυξημένη προστασία και φροντίδα εκ μέρους του κράτους.

14. Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Ρύθμιση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, με στόχο την προώθηση της έρευνας για αθλητικά θέματα που θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού. Συλλογή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση πληροφοριών επιστημονικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα.

15. Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και αδειοδότησης αθλητικών χώρων

16. Ρύθμιση θεμάτων στοιχηματισμού στον αθλητισμό σε συνεργασία με την Αρχή Στοιχημάτων

17. Ρύθμιση θεμάτων μαζικού – κοινωνικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

18. Ρύθμιση θεμάτων προπονητών και απαιτούμενων προσόντων

19. Ρύθμιση θεμάτων εθνικών προπονητών και διαδικασίες πρόσληψης

20. Ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, καθήκοντα και ευθύνες, ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

21. Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων και διαχείριση τηλεοπτικών αναμεταδόσεων

Διαβάστε επίσης: Oξύμωρο αλλά αναγκαίο να επιστρέψουμε σε ρυθμίσεις που είχαμε πριν 25 χρόνια στο ποδόσφαιρο για να εκσυγχρονιστούμε!

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ / dialogos.com

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,