Ο Περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020

Διαβάστε τον Περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020 όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Παρασκευή 10 Απριλίου:

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το Άρθρο 17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό.

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός».

2. Οπουδήποτε στο Βασικό Διαδικαστικό Κανονισμό, προνοούνται χρονικές προθεσμίες για την καταχώρηση οποιουδήποτε δικογράφου ή άλλου εγγράφου ή αιτήσεως, ή γενικά για την τέλεση ή την διεκπεραίωση οποιουδήποτε δικονομικού διαβήματος, αυτές αναστέλλονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και μέχρι την έκδοση νέου σχετικού Διαδικαστικού Κανονισμού που θα καταργεί την παρούσα διάταξη.

Ισχύς του Διαδικαστικού Κανονισμούς: από 16/03/2020.

Print Friendly, PDF & Email