Αλλαγές στις διατάξεις της νομοθεσίας για έκδοση «Βεβαίωσης Εγγραφής» υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι έχουν αντικατασταθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας που προνοούσαν για την έκδοση «Πιστοποιητικού Εγγραφής Εργοστασίου» με νέα νομοθετήματα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας το «Πιστοποιητικό Εγγραφής», το οποίο εκδίδετο με βάση τις πρόνοιες του περί Εργοστασίων Νόμου  Κεφ. 134, αντικαθίσταται από τη «Βεβαίωση Εγγραφής», η οποία εκδίδεται με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 και τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας Κανονισμούς του 2019 (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20.12.2020) (Κ.Δ.Π. 418/2019).

Η «Βεβαίωση Εγγραφής» εκδίδεται μόνο για υποστατικά, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και/ή χώρους εργασίας, για τους οποίους εργοδότες ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αιτούνται παροχή χορηγίας από οποιοδήποτε Υπουργείο ή έχουν αιτηθεί να εγγραφούν σε μητρώο ή κατάλογο Υπουργείου ή άλλου κρατικού οργανισμού. Το έντυπο της αίτησης Βεβαίωσης Εγγραφής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.mlsi.gov.cy/dli) στην ενότητα «Γρήγορες Συνδέσεις» κάτω από τις υποενότητες «Έντυπα Αιτήσεις», «Ασφάλεια και Υγεία», «Βεβαίωση Εγγραφής».

Τηρουμένων των μεταβατικών διατάξεων των πιο πάνω Κανονισμών της Κ.Δ.Π. 418/2019, το υποστατικό, η εγκατάσταση, η επιχείρηση ή ο χώρος εργασίας, που έχει εγγραφεί ως Εργοστάσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134 και κατέχει εν ισχύ «Πιστοποιητικό Εγγραφής Εργοστασίου», θεωρείται ότι κατέχει Βεβαίωση Εγγραφής για τρία έτηαπό την ημερομηνία έναρξης ισχύος (20.12.2019) των Κανονισμών της Κ.Δ.Π. 418/2019.

Ο περί Εργοστασίων Νόμος έχει τροποποιηθεί με το πιο κάτω νομοθέτημα:

Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 18.12.2020) (Ν.167(Ι)/2019).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλ. 22405612 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,