Ολομέλεια της Βουλής: Δείτε αναλυτικά όλες τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία που ψηφίστηκαν

Πέραν από τη ψήφιση των δύο σημαντικών τροποποιήσεων στη νομοθεσία, του περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας και του περί Ενοικιοστασίου Τροποποιητικού Νόμου, η Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Παρασκευή 24 Ιανουαρίου ψήφισε και ενέκρινε τροποποιήσεις σε νομοθεσίες που αφορούν τους δικηγόρους, τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, το Brexit και ενέκρινε τον προυπολογισμό επιτροπών και ιδρυμάτων.

Δείτε αναλυτικά πιο κάτω όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία που ψηφίστηκαν από τη Βουλή:

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.270-2019).

Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να διαγραφούν από τα άρθρα 14Α και 14Θ αυτού οι καταχωρίσεις των επαγγελματικών τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου εν όψει της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.168-2019).

Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμου, ώστε αφενός να αυξηθεί ο προβλεπόμενος στον βασικό νόμο αριθμός των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από τρεις που είναι σήμερα σε πέντε, και αφετέρου να προβλεφθεί η εξουσία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να ορίζει από τους ήδη διορισθέντες δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου τον πρόεδρο του δικαστηρίου αυτού για όσο χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο, καθώς και να τον αντικαθιστά.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.237-2019).

Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο προβλεπόμενος στον βασικό νόμο αριθμός των Επαρχιακών Δικαστών από 49 που είναι σήμερα σε 69, των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών από 18 που είναι σήμερα σε 23 και των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων από 15 που είναι σήμερα σε 22.

Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.159-2017).

Ρύθμιση της δυνατότητας άρσης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 17.2.Β του Συντάγματος.

Διαβάστε: Ψηφίστηκε ο νόμος για τις παρακολουθήσεις επικοινωνιών για το σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου, Ευθύμιου Δίπλαρου και Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ. 23.02.059.060-2018).

Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες ανάκτησης ιδιοκτησίας και είσπραξης οφειλόμενων ενοικίων, σε περίπτωση που ενοικιαστές δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.)

Δείτε επίσης: Ψηφίστηκε ο νόμος για τις εξώσεις

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2020 Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.264-2019).

Έγκριση του προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το έτος 2020.

-Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2020 Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.259-2019).

Έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2020.

Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2020 Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.262-2019).

Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 2020.

Ο περί Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία (Ρύθμιση του Δικαιώματος Άσκησης Νομοθετικά Κατοχυρωμένου Επαγγέλματος Υγείας στη Δημοκρατία) Νόμος του 2020. (Αρ. Φακ. 23.01.061.004-2020).

Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του δικαιώματος άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος υγείας στη Δημοκρατία, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 6 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.274-2019).

Τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, έτσι ώστε να επέλθει ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

-Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.275-2019).

Τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου, έτσι ώστε η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων αποφοίτων κτηνιάτρων των οποίων οι τίτλοι χορηγήθηκαν από φορείς κτηνιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου να μη γίνεται αυτόματα, αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία που υπάρχει και αφορά τους τίτλους που εκδίδονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε επίσης ποιοι κανονισμοί εγκρίθηκαν και ποιοι αναβλήθηκαν

Print Friendly, PDF & Email