Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη – Διαβάστε την απόφαση

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση Κανδαράκης κατά Ελλάδος, με την οποία καταδικάζει την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ) και συγκεκριμένα παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο για δικηγόρους που άσκησαν αγωγή κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η υπόθεση αφορούσε δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την καταβολή δικηγορικών αμοιβών σε διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Οι δύο προσφεύγοντες, οι οποίοι είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, εκπροσωπούσαν εντολείς, οι οποίοι διεκδίκησαν επιτυχώς αποζημιώσεις για απαλλοτριωμένα ακίνητα. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαστήρια έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις απαλλοτρίωσης να επιδικάζουν δικαστική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής. Η αμοιβή έπρεπε να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο στη συνέχεια την απέδιδε στον δικηγόρο σύλλογο, ο οποίος την κατέβαλε στους δικηγόρους, μετά από μία μικρή παρακράτηση.

Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, η οποία ήταν η καθ’ής σε δύο περιπτώσεις, κατέθεσε την αμοιβή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς όφελος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαβρύτων και Κορίνθου, έπειτα από αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2007. Σε υπόθεση απόφαση αποζημίωσης από το Δικαστήριο Αθηνών, η οποία εκδόθηκε το 2002, οι αμοιβές κατατέθηκαν στο Ταμείο από το εναγόμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όμως το Ταμείο αρνήθηκε να μεταβιβάσει τα χρήματα. Οι προσφεύγοντες κίνησαν διαδικασίες σχετικά με τις δύο πρώτες υποθέσεις για την κατάθεση των χρημάτων προς όφελος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης για την άσκηση ευθείας αγωγής, καθώς η διαδικασία θα έπρεπε να κινηθεί από τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως και έγινε τελικώς.

Οι προσφεύγοντες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αίτημα την καταβολή των δικηγορικών αμοιβών υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση του δικαιωμάτος πρόσβασης σε δικαστήριο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πράγματι ο περιορισμός που επιβλήθηκε (με βάση το Ν. 2882/2001) στο δικαίωμα πρόσβασης των προσφευγόντων σε δικαστήριο, λόγω έλελιψης δυνατότητας άσκησης ευθείας αγωγής, δεν ήταν σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας.

Το Δικαστήριο επιδίκασε ως αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 10.000 ευρώ στον κάθε ένα από τους δύο προσφεύγοντες και 1.500 ευρώ από κοινού για δικαστικά έξοδα.

Διαβάστε την απόφαση

Με πληροφορίες από Lawspot

Print Friendly, PDF & Email