Στρατηγικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, των ναρκωτικών και των παράνομων πυροβόλων όπλων – Ποιο το νομικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τρείς άμεσες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της στρατηγικής για μια Ένωση Ασφάλειας: μια στρατηγική της ΕΕ για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης· ένα νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Η στρατηγική της ΕΕ για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Εκτιμάται ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση του κορονοϊού όξυνε το πρόβλημα για πολλά παιδιά που ζουν με δράστες κακοποίησης, ενώ οι αναφορές για παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο στην ΕΕ αυξήθηκαν από 23.000 το 2010 σε πάνω από 725.000 το 2019. Η Ευρωπόλ διαπίστωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού συνδέεται με αυξημένη διάδοση εικόνων κακοποίησης μέσω του διαδικτύου. Προκειμένου να συμπληρώσει και να βελτιώσει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, όπως οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι της διατερματικής κρυπτογράφησης, η Επιτροπή προτείνει μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού.

Η στρατηγική προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών για την περίοδο 2020-2025, οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής:

 • στη βελτίωση του συντονισμού, με την άμεση έναρξη της εκπόνησης μελέτης με σκοπό την ενδεχόμενη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Το κέντρο θα βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές από παρόμοια κέντρα ανά τον κόσμο, όπως το εθνικό κέντρο των ΗΠΑ για παιδιά που αγνοούνται ή πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης (National Center for Missing and Exploited Children), και θα μπορούσε να δέχεται καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από εταιρείες, να στηρίζει την πρόληψη και να συμβάλλει στην παροχή βοήθειας προς τα θύματα. Επιπλέον, η συνεργασία με τον κλάδο μπορεί να συνεχιστεί μέσω του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, βελτιώνοντας την προστασία των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο με την προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας μέσω της παγκόσμιας συμμαχίας WePROTECT για την εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο (WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online).
 • στην πρόληψη, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η έρευνα των αιτίων αυτού του είδους της παραβατικότητας είναι σπάνια και κατακερματισμένη, και η επικοινωνία μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών είναι ελάχιστη. Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη δημιουργία δικτύου πρόληψης, με σκοπό τη στήριξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής (ιδίως προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα που φοβούνται ότι ενδέχεται να διαπράξουν παραβάσεις) και τη δημιουργία εστιασμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης και υλικού για τα μέσα ενημέρωσης.
 • ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης παιδιών (οδηγία 2011/93)· προσδιορισμό των νομοθετικών κενών, των βέλτιστων πρακτικών και των δράσεων προτεραιότητας· και εξέταση του ενδεχόμενου έγκρισης νέας νομοθεσίας, ιδίως με σκοπό να θεσπιστεί, για τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, η απαίτηση να εντοπίζουν και να αναφέρουν στις δημόσιες αρχές γνωστό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.
 • στην ενισχυμένη ανταπόκριση των αρχών επιβολής του νόμου, που θα περιλαμβάνει κόμβο και εργαστήριο καινοτομίας που θα δημιουργηθούν από την Ευρωπόλ. Αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και θα παράσχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη.

Το νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025

Μόνο στην Ευρώπη, η εκτιμώμενη λιανική αξία της παράνομης αγοράς ναρκωτικών ανέρχεται σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το κοινωνικό κόστος για τις ανθρώπινες ζωές, τα μέσα διαβίωσης των πολιτών και τη δημόσια υγεία είναι ανυπολόγιστο. Η διαθεσιμότητα και η παραγωγή ναρκωτικών στην ΕΕ παραμένει υψηλή και, στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας, η εμπλοκή οργανωμένων εγκληματικών ομάδων σημαίνει ότι το φαινόμενο των ναρκωτικών αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα. Αυτό απαιτεί καλύτερα συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ασφάλεια και την υγεία από το εμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών ώστε να παρασχεθεί καλύτερη προστασία στους Ευρωπαίους. Το νέο θεματολόγιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025 καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες δράσης κατά τα επόμενα 5 έτη και περιλαμβάνει σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων του θεματολογίου της ΕΕ για τα ναρκωτικά. Το θεματολόγιο θα εστιαστεί κυρίως στα εξής:

 • σε ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας που θα επικεντρώνονται σε όλες τις πτυχές της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έως τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την παράνομη διανομή και παραγωγή.
 • στην ενίσχυση της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για τις δυσμενείς επιπτώσεις των ναρκωτικών, ιδίως το σημείο τομής μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών, της βίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας· και
 • στην αντιμετώπιση των βλαβών που συνδέονται με τα ναρκωτικά μέσω της πρόσβασης σε θεραπεία, της μείωσης του κινδύνου και των επιβλαβών συνεπειών, καθώς και της ισόρροπης αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στις φυλακές.

Το θεματολόγιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά θα ενισχύσουν την τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, μέσω ενός συνολικού, πολυεπιστημονικού πρίσματος που καλύπτει τις επιστημονικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στο φαινόμενο των ναρκωτικών.

Το νέο σχέδιο δράσης για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων

Η διάδοση και η διαθεσιμότητα των παράνομων πυροβόλων όπλων αυξάνουν τον κίνδυνο που παρουσιάζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, καθώς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, και συχνά συνδέονται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την παραχάραξη, το περιβαλλοντικό έγκλημα ή το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας. Η ΕΕ συντονίζει δραστηριότητες για την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εξακολουθούν να αναδύονται νέες απειλές για τις οποίες απαιτούνται νέες δράσεις. Το νέο σχέδιο δράσης για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων εστιάζεται σε 4 προτεραιότητες:

 • στη διασφάλιση του νομικού πλαισίου για τη μείωση των κινδύνων εκτροπής πυροβόλων όπλων από τη νόμιμη στη μαύρη αγορά·
 • στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την απειλή, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών σχετικά με τα περιστατικά που αφορούν πυροβόλα όπλα, καθώς και τις κατασχέσεις πυροβόλων όπλων, στην ΕΕ·
 • στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου ώστε να μπει τέλος στις δραστηριότητες των διακινητών·
 • στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω ισχυρής δέσμης δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δείτε επίσης : Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Mε πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email