Δράσεις ΕΕ για αντιμετώπιση ηλεκτρονικής απάτης σε θέματα εμπορίου – Οι νέοι κανονισμοί για το ΦΠΑ

Το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ θα αποκτήσει περισσότερα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη σε νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη. Χάρη στη συμφωνία, χρήσιμα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές θα καταστούν για πρώτη φορά διαθέσιμα στις αρχές καταπολέμησης της απάτης, ώστε να βοηθηθούν στον αγώνα τους κατά της απάτης σε θέματα ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία υπολογίζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στην ΕΕ.

Μερικές ακόμη αποφάσεις που έλαβαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ (Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις) και στην απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Με μια πληθώρα προτάσεων που υπέβαλε την τελευταία πενταετία, η παρούσα Επιτροπή έχει σημειώσει με διακριτικό τρόπο εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, μειώνοντας τα περιθώρια απάτης και διευκολύνοντας τη ζωή των νομοταγών επιχειρήσεων. Υπάρχει σαφής σύμπνοια με τα κράτη μέλη ως προς αυτούς τους στόχους και ευελπιστώ ότι αυτή η δυναμική θα υλοποιηθεί με μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της νομοθεσίας που διέπει το σύστημα», δήλωσε ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

Αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την καταβολή του ΦΠΑ στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2019 θα ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών μελών να καταπολεμούν την απάτη σε θέματα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας ότι οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ, τα οποία διαθέτουν οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι πάροχοι πιστωτικών καρτών και άμεσης χρέωσης, οι οποίοι διευκολύνουν σε ποσοστό άνω του 90 % τις διαδικτυακές αγορές στην ΕΕ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα υποχρεούνται να παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών ορισμένα δεδομένα πληρωμών που αφορούν διασυνοριακές πωλήσεις, στα οποία μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες (το δίκτυο «Eurofisc»).

Αντίστοιχα, οι διαδικτυακοί πωλητές τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ θα μπορούν να ταυτοποιούνται, όταν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σχετικά με τον ΦΠΑ.

Παρεμφερείς διατάξεις που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και άλλες χώρες έχουν ήδη αποδείξει ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.

Απλούστεροι κανόνες ΦΠΑ για τις ΜΜΕ

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν επίσης σε πολιτική συμφωνία για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων ειδικών κανόνων ΦΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ, χάρη στην οποία παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες για διασυνοριακές δραστηριότητες. Το νέο καθεστώς αναμένεται ότι θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τον διοικητικό φόρτο των μικρών επιχειρήσεων και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι το συνονθύλευμα προσεγγίσεων ανά την ΕΕ συνεπάγεται διαφορετικά κατώτατα όρια επιλεξιμότητας για απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν ενιαίο κατώτατο όριο εγχώριου κύκλου εργασιών ύψους 85 000 ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός του οικείου κράτους μέλους και κατώτατο όριο ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών ύψους 100 000 ευρώ για ΜΜΕ με διασυνοριακές δραστηριότητες, προκειμένου οι εν λόγω επιχειρήσεις να είναι επιλέξιμες για απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος. Οι επιλέξιμες ΜΜΕ θα μπορούν να επωφελούνται από περαιτέρω απλουστεύσεις κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν στον τομέα του ΦΠΑ, όπως η εγγραφή και η υποβολή δηλώσεων. . Το νέο και βελτιωμένο καθεστώς ΦΠΑ για τις ΜΜΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.

Απλουστεύσεις στον τομέα του ΦΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τη σημερινή συμφωνία σχετικά με μέτρα φοροαπαλλαγής με στόχο τη διευκόλυνση των κοινών αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Οι νέοι κανόνες προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν οι εν λόγω δυνάμεις αναπτύσσονται εκτός του οικείου κράτους μέλους και συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια.

Πηγή: Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Κομισιόν

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,