Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών από τα δικαστήρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 20 Ιουλίου, ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από τα εθνικά δικαστήρια στο πλαίσιο διαδικασιών ιδιωτικής επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ. Προηγήθηκε στοχευμένη δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2019, με την οποία κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο ανακοίνωσης. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ανάγκη για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιώνουν αποζημίωση αν είναι θύματα παραβιάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά δικαστήρια είναι πιθανό να λαμβάνουν αιτήσεις γνωστοποίησης αποδεικτικών στοιχείων που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν την εξουσία να διατάσσουν τη γνωστοποίηση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η αξίωση αποζημίωσης είναι βάσιμη, τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται είναι συναφή και το αίτημα γνωστοποίησης είναι αναλογικό. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τη γνωστοποίηση αποδεικτικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι εθνικές νομοθεσίες μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και την προστασία τους. Είναι πολύ σημαντικό τα εθνικά δικαστήρια να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των εναγόντων να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και του δικαιώματος ενός διαδίκου να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

Για να υποστηρίξει τα εθνικά δικαστήρια στο έργο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιδιώκει να παράσχει πρακτική καθοδήγηση στα εθνικά δικαστήρια για την επιλογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, το είδος των πληροφοριών που ζητούνται, το εύρος της γνωστοποίησης, τους διαδίκους και τις σχέσεις τους, καθώς και τις διοικητικές επιβαρύνσεις και θέματα κόστους.

Η ανακοίνωση παρουσιάζει ορισμένα μέτρα (π.χ. απαλοιφή σημείων των εγγράφων, κύκλους εμπιστευτικότητας, χρήση πραγματογνωμόνων, συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών) που μπορούν να διατάξουν τα εθνικά δικαστήρια, ανάλογα με το δικονομικό τους πλαίσιο, για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο αιτημάτων γνωστοποίησης, καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά την περάτωση της διαδικασίας, και περιγράφει πώς και πότε τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά.

Η ανακοίνωση δεν είναι δεσμευτική για τα εθνικά δικαστήρια και δεν τροποποιεί ούτε μεταβάλλει τους δικονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις αστικές διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση εδώ.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,