Στη δημοσιότητα οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή για τις πολιτογραφήσεις και τα ταξίδια του Προέδρου

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας τις Ειδικές Εκθέσεις με θέμα «Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας» και «Διαδικασία κατ’ Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών» που ετοιμάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Διαβάστε την έκθεση: Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών, από τον έλεγχο που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών , στο Τμήμα Φορολογίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

“Η διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης επενδυτών προβλέπει τη διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην οικονομία στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος, όπως συμπεραίνεται και στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η εξουσία, με βάση καθορισμένη διαδικασία, ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτή καθορίστηκε με σχετικές αποφάσεις του, το 2013 και 2014. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε κατά γράμμα και στην υπό αναφορά περίπτωση, με θετικές εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, και επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη αίτηση πληρούσε όλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η θέση ότι έγιναν παρατυπίες και υπήρξε χαλάρωση των κριτήριων δεν ευσταθεί.  Οι συγκεκριμένοι επενδυτές είχαν προβεί σε διάφορες επενδύσεις στην Κύπρο, συνολικού ύψους €19,806.723 συν τους φόρους. Απ’ αυτές τις επενδύσεις, εκείνες που πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια του σχεδίου για την καθ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, ανέρχονταν σε €18.306.723, και σ’ αυτές περιλαμβάνονταν οι μόνιμες κατοικίες τριών από τους έξι επενδυτές αξίας €500.000, η καθεμιά.  Ακόμα κι αν γίνει αποδεκτή η θέση του Γενικού Ελεγκτή ότι οι εν λόγω κατοικίες δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της επένδυσης, θέση η οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνους, το ποσό των €16.806.723 που απομένει υπερκαλύπτει κατά €1.8 εκ. το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επένδυσης που ανέρχεται σε €15.0 εκ για τους έξι επενδυτές (€2.5 εκ χ 6= €15.0 εκ.).

Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν πλήρεις και απόλυτα διαφανείς. Τα σημεία που θίγονται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οφείλονται στη διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία που αποδίδει σε αυτά ο Γενικός Ελεγκτής.Εξάλλου όπως και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχεται στην σελίδα 16 της Έκθεσης του «από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ‘χαλάρωση’ δεν έγινε ειδικά για την υπό εξέταση περίπτωση πολιτογράφησης έξι επενδυτών……» Επισημαίνεται ότι κύριο μέλημα της Κυβέρνησης τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ύφεσης ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας και το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμόστηκε με ταχεία αποτελεσματική δράση και γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την έξοδο από την κρίση”.

Αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε, για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση των έξι επενδυτών για τους οποίους γίνεται αναφορά, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι:

“Εξέτασε τις συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτογράφησης που υπεβλήθησαν στις 10 Οκτωβρίου 2014, στη βάση των κριτηρίων του Συλλογικού Σχεδίου Επενδύσεων που ίσχυε από τις 19 Μαρτίου του 2014 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου) και προνοούσε σαν ελάχιστες απαιτήσεις, αίτηση από τουλάχιστον πέντε επενδυτές και συνολική επένδυση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία γίνεται αναφορά υπερκαλύπτει τα κριτήρια του σχεδίου και αφορά έξι επενδυτές και συνολική επένδυση 19,806.723 ευρώ πλέον φόρους. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις, αφού πέρασαν από όλες τις νενομισμένες διαδικασίες ελέγχου από το σύνολο των εθνικών αρχών και όχι μόνο, και αφού ενημερώθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων όπως ο σχετικός Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος ορίζει – άρθρο 111 Α, εδάφιο 2 – υπεβλήθησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε την παραχώρηση των ζητούμενων υπηκοοτήτων στις 12 Ιανουαρίου 2015.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι η εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων έγινε αυστηρά στην βάση των κριτηρίων που ακολουθήθηκαν σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις και καμία απολύτως διάκριση δεν υπήρξε προς όφελος των συγκεκριμένων αιτητών, γεγονός άλλωστε που διαπιστώνει και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής στην Έκθεση του (σελ. 16, παράγραφος 4.1.8)”. 

Διαβάστε την έκθεση: Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας

Η Προεδρία της Δημοκρατίας προέβει στην πιο κάτω ανακοίνωση σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα ταξίδια του Προέδρου:

“Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις «Αεροπορικές Μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας», όπως αυτή συνοψίζεται στα «Συμπεράσματα και συστάσεις», δικαιώνει πλήρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταρρίπτει άλλη μία προσπάθεια  σπίλωσης του ονόματός του.

 Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι:

  • «…οι ναυλώσεις αεροσκαφών γινόντουσαν, κατά κανόνα, σε χαμηλές ή πολύ χαμηλές τιμές και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος».
  • Η Προεδρία της Δημοκρατίας με τις ενέργειες της, συνέβαλε στην εξοικονόμηση 3,5 εκ ευρώ.
  • Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας, ταχύτητας και ευελιξίας που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν πρόκειται για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός που επιβάλλει την επιλογή διαφοροποιημένων από τις πάγιες διαδικασιών.
  • Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναγνωρίζει «ως πολύ ικανοποιητικό» το «Πλαίσιο Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, Ναύλωσης Αεροσκαφών», το οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει ήδη ετοιμάσει.
  • Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ελέγξει και το ιδιωτικό ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας,χωρίς να προκύψει ζήτημα για το οποίο να καταγραφούν οι οποιεσδήποτε συστάσεις ή παρατηρήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό πρόβλημα μετακίνησης που και στο μέλλον θα αντιμετωπίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος, αποφάσισε να ενεργοποιήσει διαδικασίες έρευνας για πιθανή αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αεροσκάφους, που θα εξυπηρετεί  τις ανάγκες των επόμενων ηγετών της χώρας μας”.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,