Δείτε τη διαδικασία εξασφάλισης Πιστοποιητικού Έρευνας ακινήτων για πελάτη ή αντίδικο

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας γνωστοποιεί μέσω επιστολής τη διαδικασία εξασφάλισης Πιστοποιητικού Έρευνας ακινήτων ή εμπράγματα για βάρη και απαγορεύσεις μέσω του DLS Portal ή του Συστήματος Αριάδνη, από δικηγόρους. Όσα ΠΕ δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω των συστημάτων οι δικηγόροι καλούνται να αποστείλουν αίτημα για τον πελάτη τους ή τον αντίδικο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

nidlo-applications@dls.moi.gov.cy.

Δείτε τη διαδικασία:

Print Friendly, PDF & Email