Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Ενδιάμεση Αίτηση του ΠΟΑ, στο πλαίσιο της Προσφυγής με αριθμό 1848/2018, ημερ. 14/7/2021

Ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής ο «Αιτητής») με την παρούσα Προσφυγή αιτήθηκε την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή» ή «Καθ’ ης η Αίτηση») με αριθμό 32/2018 και ημερομηνία 24/7/2018 (εφεξής η «Προσβαλλόμενη Απόφαση»), δυνάμει της οποίας του επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ύψους €1.550.180,12 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Νόμος 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Προσφυγής, o Αιτητής υπέβαλε Ενδιάμεση Αίτηση με ημερομηνία 11/3/2020 (εφεξής η «Ενδιάμεση Αίτηση») με την οποία ζητούσε την άδεια του Διοικητικού Δικαστηρίου ή/και την έκδοση διατάγματος προκειμένου να του επιτραπεί να προβεί σε επιθεώρηση εγγράφων τα οποία η Επιτροπή δεν αποκάλυψε στον Αιτητή κρίνοντας ότι περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Περαιτέρω, ο Αιτητής ζήτησε να λάβει αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των εν λόγω εγγράφων περιλαμβανόταν και η εμπιστευτική εκδοχή της Καταγγελίας, όπως είχε αρχικά υποβληθεί από τις Καταγγέλλουσες ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και αλληλογραφία των Καταγγελλουσών και άλλων γαλακτοβιομηχανιών πελατών του Αιτητή με την Επιτροπή.

Θέσεις εμπλεκομένων μερών

i)Θέσεις Αιτητή

Ο Αιτητής υποστήριξε ότι στο πλαίσιο αξιολόγησης αναφορικά με τον χαρακτηρισμό εγγράφων ή/και πληροφοριών ως εμπιστευτικών η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη και το δικαίωμα της άλλης πλευράς σε αποτελεσματική άμυνα και υπεράσπιση. Επεσήμανε επίσης ότι η τελική απόφαση σε σχέση με την εμπιστευτική φύση του εγγράφου ή/και των πληροφοριών θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει από την Επιτροπή.

Περαιτέρω, ο Αιτητής υποστήριξε ότι τόσο κατά το στάδιο της διερεύνησης των επίδικων παραβάσεων από την Επιτροπή, όσο και κατά το στάδιο εκδίκασης της Προσφυγής από το Διοικητικό Δικαστήριο, ο Αιτητής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ή/και πληροφορίες που η Επιτροπή θεώρησε ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, τονίστηκε από τον Αιτητή ότι η άρνηση της Επιτροπής να αποκαλύψει τα εν λόγω έγγραφα ή/και πληροφορίες, ήταν λανθασμένη και επηρέασε τα νόμιμα δικαιώματά του.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Αιτητής σημείωσε ότι η αποκάλυψη των υπό αναφορά εγγράφων ή/και πληροφοριών δεν παραβιάζει την αρχή της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων και ότι εν πάση περιπτώσει, εάν οι εν λόγω αρχές σταθμιστούν ορθά, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι πιο σημαντικές από το δικαίωμα της εκατέρωθεν ακρόασης.

Ο Αιτητής ισχυρίστηκε επίσης ότι η αρχή της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων που είναι ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και οι αρχές της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν τη δικαστική διαδικασία, επιβάλλουν το σεβασμό του δικαιώματος του Αιτητή να λάβει γνώση όλων των εγγράφων ή/και πληροφοριών που οδήγησαν την Επιτροπή στη λήψη της Προσβαλλόμενης Απόφασης.

Τέλος, ο Αιτητής υποστήριξε ότι η αποκάλυψη των αιτούμενων εγγράφων είναι αναγκαία έτσι ώστε να καταστεί εφικτός ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της Προσβαλλόμενης Απόφασης.

ii)Θέσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι το δικαίωμα του Αιτητή σε δίκαιη δίκη είχε εξασφαλισθεί, καθώς του είχε δοθεί η δυνατότητα για επιθεώρηση και αξιολόγηση όλων των εγγράφων ή/και πληροφοριών που δεν καλύπτονταν από επιχειρηματικό απόρρητο. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση αποκάλυψης των εγγράφων ή/και πληροφοριών που θεωρούνταν ως εμπιστευτικά, θα παραβιαζόταν η υποχρέωση προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στα συμφέροντα των Καταγγελλουσών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Επιτροπή ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος είναι εφικτός και χωρίς την αποκάλυψη των αιτούμενων εγγράφων ή/και πληροφοριών.

Απόφαση Δικαστηρίου

Σε σχέση με την εμπιστευτική εκδοχή της Καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του Αιτητή, το Διοικητικό Δικαστήριο σημείωσε τον ισχυρισμό της Επιτροπής ότι το εν λόγω έγγραφο βρισκόταν στην κατοχή του Αιτητή στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο επεσήμανε ότι η πιο πάνω αναφορά της Επιτροπής ήταν αντίθετη με τα όσα ισχυρίστηκε η Επιτροπή στην Ένστασή της αναφορικά με την Ενδιάμεση Αίτηση, και συγκεκριμένα το ότικοινοποιήθηκε στον Αιτητή η μη εμπιστευτική εκδοχή της Καταγγελίας, καθώς κρίθηκαν εμπιστευτικά κάποια από τα στοιχεία της. Το Διοικητικό Δικαστήριο επισήμανε ότι στην Ένσταση αναφέρεται ότι η Επιτροπήαποφάσισε να τηρηθεί η εμπιστευτικότητα ορισμένων στοιχείων του υπό αναφορά εγγράφου της Καταγγελίας εναντίον του Αιτητή, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται επακριβώς ποια είναι τα εν λόγω στοιχεία.

Ως εκ των πιο πάνω, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή δεν έθεσε καμία εμπιστευτικότητα επί του εν λόγω εγγράφου στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και εν πάση περιπτώσει δεν είχε εντοπίσει πουθενά στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης οτιδήποτε περί εμπιστευτικότητας συγκεκριμένων στοιχείων του εν λόγω εγγράφου.

Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η μη κοινοποίηση του εγγράφου της Καταγγελίας στον Αιτητή, όπως είχε αρχικά υποβληθεί ενώπιον της Επιτροπής, είναι καταχρηστική και αντιφατική με όσα η ίδια η Επιτροπή ανέφερε προηγουμένως στον Αιτητή.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα πέντε έγγραφα, την αποκάλυψη των οποίων είχε αιτηθεί ο Αιτητής, το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχτηκε στο παρόν στάδιο τα όσα είχε δηλώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο εκδίκασης της Ενδιάμεσης Αίτησης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη του την δήλωση της Επιτροπής ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς των εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενων παραβάσεων, επομένως η αποκάλυψη τους δεν εξυπηρετούσε κάποιον σκοπό. Εντούτοις, το Διοικητικό Δικαστήριο σημείωσε ότι εάν σε μεταγενέστερο στάδιο διαφανεί ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα εν λόγω έγγραφα ή μέρος αυτών για να καταλήξει στην Προσβαλλόμενη Απόφαση, χωρίς να αναθεωρήσει την απόφασή της περί εμπιστευτικότητας και χωρίς να κοινοποιήσει τα εν λόγω έγγραφα στον Αιτητή, τότε το εν λόγω ζήτημα θα κριθεί στο πλαίσιο εκδίκασης της παρούσας Προσφυγής.

Κατάληξη

Καταληκτικά, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα βάσει του οποίου ο Αιτητής πρέπει εντός 10 ημερών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης να μπορεί να επιθεωρήσει την εμπιστευτική εκδοχή της Καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και να λάβει αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου.

Σχόλια

Το Διοικητικό Δικαστήριο δεν προχώρησε σε ουσιαστική αξιολόγηση του αιτήματος του Αιτητή αναφορικά με την επιθεώρηση εγγράφων ή/και στοιχείων τα οποία η Επιτροπή έκρινε ή/και ανέφερε στο πλαίσιο της ενώπιον της διαδικασίας ότι είναι εμπιστευτικά. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο δεν προχώρησε σε στάθμιση του δικαιώματος προστασίας της εμπιστευτικότητας και του δικαιώματος άμυνας λαμβάνοντας υπόψη αφενός, την απαίτηση για αποτελεσματική δικαστική προστασία και αφετέρου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Περαιτέρω, το Διοικητικό Δικαστήριο δεν εξέτασε κατά πόσον τα συγκεκριμένα έγγραφα ή/και στοιχεία:i) ήταν εμπιστευτικά ή όχι, ii) εάν χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο έκδοσης της Προσβαλλόμενης Απόφασης, και iii) εάν θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμα για σκοπούς αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων άμυνας του Αιτητή στο πλαίσιο της Δικαστικής διαδικασίας.

Σε σχέση με το έγγραφο της Καταγγελίας στην εμπιστευτική του εκδοχή, όπως δηλαδή είχε υποβληθεί ενώπιον της Επιτροπής, το Διοικητικό Δικαστήριο αρκέστηκε στο ότι η Επιτροπή δεν είχε κρίνει με απόφασή της στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας ότι εμπεριέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Επομένως, κρίθηκε ότι το εν λόγω έγγραφο καταχρηστικά δεν αποκαλύφθηκε στο σύνολό του στον Αιτητή.

Όσον αφορά τα λοιπά έγγραφα τα οποία ο Αιτητής αιτήθηκε να επιθεωρήσει, το Διοικητικό Δικαστήριο περιορίστηκε στην αποδοχή της δήλωσης της Επιτροπής ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς έκδοσης της Προσβαλλόμενης Απόφασης. Εντούτοις, το Διοικητικό Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εξετάσει το κατά πόσον τα συγκεκριμένα έγγραφα ή/και στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν ή όχι από την Επιτροπή για σκοπούς έκδοσης της Προσβαλλόμενης Απόφασης, στο πλαίσιο εξέτασης της Προσφυγής του Αιτητή.

Ενδεχομένως το ζήτημα του κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν ή όχι από την Επιτροπή τα συγκεκριμένα έγγραφα να μπορούσε να είχε εξεταστεί στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αίτησης και να μην αφεθεί η εξέταση του σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο εκδίκασης της Προσφυγής.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα ή/και στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή για σκοπούς έκδοσης της Προσβαλλόμενης Απόφασης χωρίς να αποκαλυφθούν στον Αιτητή.

Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,