Συμπεράσματα σε σχέση με το πρώτο μέτρο κρατικής ενίσχυσης για σκοπούς για άμβλυνση των συνεπειών της εξάπλωσης του Covid-19

Η Δανία κοινοποίησε στις 11/3/2020 σχέδιο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων που υποχρεώθηκαν να ακυρώσουν ή/και να αναβάλουν ή/και να τροποποιήσουν μεγάλες εκδηλώσεις (με πέραν των 1.000 συμμετεχόντων) ή και εκδηλώσεις στις οποίες στόχευαν στη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι και άτομα υψηλού κινδύνου, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων, σε συμμόρφωση με σχετική σύσταση που είχαν εκδώσει οι αρχές της Δανίας στις 6/3/2020 για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19).

Σύμφωνα με το σχέδιο κρατικής ενίσχυσης οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για τις ζημίες καθώς και τυχόν πρόσθετα κόστη με τα οποία επιβαρύνθηκαν ως αποτέλεσμα ακυρώσεων ή αναβολών ή σημαντικών τροποποιήσεων των επηρεαζόμενων εκδηλώσεων.

Από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 12/3/2020 προκύπτουν τα ακόλουθα τρία συμπεράσματα:

1.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η έξαρση του κορωνοϊού (covid-19) συνιστά έκτακτο γεγονός (exceptional occurrence), σύμφωνα με το άρθρο 107(2)(β) ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα, η έξαρση του κορωνοϊού (covid-19) θεωρείται εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός που έχει πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κρατικά μέτρα ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για επανόρθωση των ζημιών που έχουν υποστεί από την έξαρση του κορωνοϊού (covid-19) είναι αυτοδικαίως συμβατά με την εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι η ζημία που αντισταθμίζεται είναι άμεση συνέπεια του έκτακτου αυτού γεγονότος και δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθμιση.

2.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω κρατικών ενισχύσεων όχι μόνον οι ζημίες που έχουν προκληθεί στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών κρατικών μέτρων απαγορεύσεως αλλά και οι ζημίες που προκαλούνται στις επιχειρήσεις λόγω της συμμόρφωσης τους με συστάσεις των αρχών των κρατών μελών.

3.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι είναι έτοιμη να εξετάσει σχέδια κρατικών ενισχύσεων άμεσα χωρίς καθυστέρηση. Επισημαίνεται σχετικά ότι στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση την αμέσως επόμενη ημέρα της κοινοποίησης του σχεδίου ενίσχυσης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,