Στατιστικά στοιχεία αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία κατά την περίοδο 2016-2020

Εισαγωγή

Αντικείμενο του άρθρου είναι η παρουσίαση στατιστικών που σχετίζονται με τις αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής: ΕΠA) κατά την περίοδο 2016-2020 οι οποίες αφορούσαν την εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Νόμος 13(Ι)/2008 (στο εξής: Νόμος ή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία) ως ίσχυε κατά την υπό αναφορά περίοδο. 

Τα στατιστικά βασίζονται σε στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΠΑ για την περίοδο 2016-2020.

Σύνολο αποφάσεων

Κατά την περίοδο 2016-2020 εκδόθηκαν συνολικά 83 αποφάσεις οι οποίες σχετίζονταν με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου. Κατά μέσο όρο, ο ετήσιος αριθμός αποφάσεων την περίοδο 2016-2020 ανέρχεται σε 17. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων λήφθηκε το 2018, ενώ ο μικρότερος αριθμός λήφθηκε το 2016. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αποφάσεων ανά έτος είναι ως εξής:

 ΈτοςΑριθμός Αποφάσεων
201611
201713
201829
201917
202013
Σύνολο83

Σημειώνεται ότι 28 αποφάσεις της ΕΠΑ (δηλαδή ποσοστό 33,74%) αφορούσαν καταγγελίες οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είτε δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, είτε ότι δεν περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο.

Από τις υπόλοιπες 55 αποφάσεις, οι 35 (δηλαδή ποσοστό 63,64%) δεν κατέληξαν σε εύρημα παράβασης του Νόμου, ενώ οι 15 (δηλαδή ποσοστό 27,27%) κατέληξαν στη διαπίστωση παραβάσεων του Νόμου. Σε 2 περιπτώσεις (δηλαδή ποσοστό 3,64%) εκδόθηκαν αποφάσεις δεσμεύσεων. Επίσης, η ΕΠΑ εξέδωσε 2 αποφάσεις (δηλαδή ποσοστό 3,64%) που αφορούσαν προσωρινά μέτρα, ενώ σε 1 περίπτωση έγινε αποδεκτή απόσυρση καταγγελίας. 

Παραβάσεις του Νόμου

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κατά την περίοδο 2016-2020 η ΕΠΑ εξέδωσε 15 αποφάσεις με τις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου. Κατά μέσο όρο, ο ετήσιος αριθμός αποφάσεων με εύρημα παράβασης κατά την περίοδο 2016-2020 ανέρχεται σε 3. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων με παράβαση εκδόθηκε το 2019, ενώ ο μικρότερος αριθμός εκδόθηκε το 2016. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός αποφάσεων στις οποίες διαπιστώθηκε παράβαση ανά έτος είναι ως εξής:

 ΈτοςΑριθμός Αποφάσεων με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση
20161
20172
20185
20195
20202
Σύνολο15

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των πιο πάνω αποφάσεων αφορούσε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Πρόστιμα για παραβάσεις του Νόμου

Κατά την περίοδο 2016-2020, η ΕΠΑ εξέδωσε 15 αποφάσεις με τις οποίες διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα ύψους €69.525.406. Το υψηλότερα πρόστιμα ύψους €31.009.766 επιβλήθηκαν το 2016, ενώ τα χαμηλότερα ύψους €1.620.169 επιβλήθηκαν το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το ύψος των συνολικών προστίμων ανά έτος είναι ως εξής:

 ΈτοςΠρόστιμα (σε €)
201631.009.766
201727.660.081
20185.241.254
20193.994.136
20201.620.169
Σύνολο69.525.406

Αριθμός καταγγελιών

Κατά την περίοδο 2016-2020, υποβλήθηκαν ενώπιον της ΕΠΑ συνολικά 51 καταγγελίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών υποβλήθηκε το 2017 ενώ ο μικρότερος το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός καταγγελιών ανά έτος είναι ως εξής:

 ΈτοςΑριθμός Καταγγελιών
201611
201717
201811
20198
20204
Σύνολο51

Όπως διαπιστώνεται, ποσοστό 57% των εν λόγω καταγγελιών κρίθηκε ότι εμπεριείχε επαρκή στοιχεία που δικαιολογούσαν την αποδοχή τους και την έναρξη της διερεύνησής τους από την ΕΠΑ. Από την άλλη, ποσοστό 43% των καταγγελιών κρίθηκε ότι δεν εμπεριείχαν επαρκή στοιχεία ή/και δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της ΕΠΑ και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν. 

Καταληκτικά σχόλια

Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2016-2020 διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού αποφάσεων που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν ουσιαστικά ζητήματα, καταλήγει στη διαπίστωση μη ύπαρξης παράβασης του Νόμου. Περαιτέρω, παρατηρείται διαχρονική μείωση του συνολικού ύψους των επιβληθέντων προστίμων ανά έτος.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,