Στατιστικά αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου σε υποθέσεις ανταγωνισμού για το 2021

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε για το 2021 συνολικά 7 αποφάσεις σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν Προσφυγές εναντίον αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΠΑ» ή «Επιτροπή»).

Οι 2 από τις 7 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (δηλαδή ποσοστό 29%) αφορούσαν την ενδιάμεση διαδικασία των Προσφυγών. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενδιάμεση απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 23/6/2021 αφορούσε την Ενδιάμεση Αίτηση της Hermes Airports Ltd για συνεκδίκαση των Προσφυγών με αριθμό 955/2018 και 664/2020 (Σύνοψη και σχολιασμός της Απόφασης εδώ). Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Ενδιάμεση Αίτηση της Hermes Airports Ltd δεν έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Δικαστήριο. Η δεύτερη ενδιάμεση απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 14/7/2021 αφορούσε την Ενδιάμεση Αίτηση του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής «ΠΟΑ») για επιθεώρηση εγγράφων στο πλαίσιο της Προσφυγής 1848/2018 (Σύνοψη και σχολιασμός της Απόφασης εδώ). Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Ενδιάμεση Αίτηση του ΠΟΑ έγινε μερικώς αποδεκτή από το Διοικητικό Δικαστήριο και αποφασίστηκε όπως αποκαλυφθεί στον ΠΟΑ μέρος των αιτούμενων εγγράφων.

Οι υπόλοιπες 5 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (δηλαδή ποσοστό 71%) αφορούσαν την κύρια διαδικασία των Προσφυγών. Από τις 5 αποφάσεις που εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο, στις 3 (δηλαδή ποσοστό 60%) επικύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής και στις 2 (δηλαδή ποσοστό 40%) ακύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Οι 3 αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου στις οποίες επικύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής αφορούν τις Προσφυγές 698/2015 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου v. ΕΠΑ) (Σύνοψη και σχολιασμός της Απόφασης εδώ), 1123/2015 (Hermes Airports Ltd v. ΕΠΑ) και 65/2015 (ΠΟΑ v. ΕΠΑ).

Οι 2 εκ των 5 αναφερόμενων αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου στις οποίες ακύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής αφορούν τις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 1646/2017, 1650/2017, 53/2018, 125/2018 (Exxon Mobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και Coral Energy Products Cyprus Ltd v. ΕΠΑ) (Σύνοψη και σχολιασμός της Απόφασης εδώ) και την Προσφυγή 1457/2018 (Fissler GmBH V. ΕΠΑ) (Σύνοψη και σχολιασμός της Απόφασης εδώ).

Ειδικότερα, στις Συνεκδικαζόμενες Προσφυγές 1646/2017 κ.α. το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής καθώς έκρινε ότι, μεταξύ άλλων, η διενέργεια της αιφνίδιας επιτόπιας έρευνας στα γραφεία / εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών ήταν παράνομη. Σε σχέση με την Προσφυγή 1457/2018, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής καθώς διαπίστωσε ότι δεν είχαν τηρηθεί ad hoc όλες οι εγγυήσεις δικαιοκρατικής διαμόρφωσης της διαδικασίας λήψης της προσβαλλόμενης απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,