Τα μέτρα του νέου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 17/3/2019, η αρμόδια επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού και εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκρέιτε Βεστέιγιερ, δήλωσε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα νέο προσωρινό σχέδιο το οποίο θα συμπληρώσει την υπάρχουσα εργαλειοθήκη (π.χ. χορήγηση ενισχύσεων βάσει άρθρου 107(2)(β) ΣΛΕΕ, Κανονισμός (EK) 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που έχουν στη διάθεση τους τα κράτη μέλη για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την εξάπλωση του κορωνοϊού (covid-19).

Το πλαίσιο αυτό θα βασίζεται στο άρθρο 107(3)(β) της ΣΛΕΕ που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.

Με βάση το προσχέδιο της πρότασης που στάλθηκε στα κράτη μέλη για τις απόψεις τους, θα επιτραπεί στα κράτη μέλη η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  1. Ενισχύσεις με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ή φορολογικού πλεονεκτήματος έως 500.000 ανά επιχείρηση για κάλυψη επειγουσών αναγκών ρευστότητας.
  2. Ενισχύσεις με την μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων για τραπεζικά δάνεια, επενδυτικά ή για κεφάλαια κίνησης (π.χ. επιδοτούμενες προμήθειες, μειώσεις επιτοκίων για εγγυήσεις υπέρ μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων).
  3. Ενισχύσεις με μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων για ιδιωτικά ή δημόσια δάνεια.
  4. Άμεσες ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών που συνεργάζονται προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα τους (π.χ. μεγαλύτερος όγκος χρηματοδότησης, χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, χαμηλότερα επιτόκια).

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο θα παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, των κοινοποιούμενων σχεδίων ή/και καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων κάτω από το άρθρο 107(3)(β) ΣΛΕΕ.

Τονίζεται ότι το πλαίσιο δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση που έχουν όσον αφορά την κοινοποίηση νέων σχεδίων ή/και καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108(3) ΣΛΕΕ.

Εντούτοις, τα μέτρα ενισχύσεων που θα συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του πλαισίου θα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συμβατά με την εσωτερική αγορά.

Διαβάστε επίσης: Συμπεράσματα σε σχέση με το πρώτο μέτρο κρατικής ενίσχυσης για σκοπούς για άμβλυνση των συνεπειών της εξάπλωσης του Covid-19

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,