Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης του COVID-19 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 3 Απριλίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε Τροποποίηση για την επέκταση του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης

Η Τροποποίηση επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο με την προσθήκη πέντε νέων κατηγοριών μέτρων ενίσχυσης, τα οποία μπορούν να διαχωριστούν αφενός σε μέτρα τα οποία στοχεύουν στην άμβλυνση του αντίκτυπου της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον οικονομικό τομέα, και αφετέρου μέτρα τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη του ελέγχου και της αντιμετώπισης της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Μέτρα τα οποία στοχεύουν στην άμβλυνση του αντίκτυπου της έξαρσης της νόσου COVID-19 στον οικονομικό τομέα:

  • Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή αναβολής της καταβολής φόρων και/ή αναστολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών σε τομείς, περιφέρειες ή τύπους εταιρειών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας και να διατηρηθεί η απασχόληση.
  • Στοχευμένη στήριξη με τη μορφή επιδοτήσεων μισθού για τους εργαζομένους με σκοπό να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στους εργαζόμενους, μέσω μισθολογικών δαπανών εταιρειών ή περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού και που διαφορετικά θα αναγκάζονταν να απολύσουν προσωπικό.

Όταν οι εν λόγω αναβολές και εισφορές είναι γενικής εφαρμογής και δεν ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, ή την παραγωγή ορισμένων προϊόντων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου και δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση. Σημειώνεται σχετικά ότι σύμφωνα με το Άρθρο 107(1) ΣΛΕΕ μια απο τις προϋποθέσεις που συνδράμουν στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι η επιλεκτικότητα.

Μέτρα τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη του ελέγχου και της αντιμετώπισης της έξαρσης της νόσου COVID-19:

  • Στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) που σχετίζεται με τον κορονοϊό, με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων.Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες προσωπικού δαπάνες για προκλινικές και κλινικές δοκιμές, εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, διαγνωστικά εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων φαρμάκων ή εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικού εξοπλισμού και  απολυμαντικών και μέσων ατομικής προστασίας.
  • Στήριξη για την κατασκευή και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων δοκιμών με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες για τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν την κατασκευή ή την αναβάθμιση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή προϊόντων χρήσιμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη.
  • Στήριξη για την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, εμβολίων, θεραπευτικών αγωγών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμό, απολυμαντικών, εργαλείων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση της πανδημίας με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες.

Περαιτέρω, η Τροποποίηση επεκτείνει τις υφιστάμενες μορφές στήριξης που έχουν εισαχθεί από το Προσωρινό Πλαίσιο, επιτρέποντας στα Κράτη Μέλη να χορηγούν ενισχύσεις μέχρι €800.000 ανά επιχείρηση,  με τη μορφή δανείου μηδενικού επιτοκίου και εγγυήσεις δανείων οι οποίες καλύπτουν 100% του κινδύνου. Καθόσον αφορά δάνεια πέραν των €800.000 τα Κράτη Μέλη δύνανται να καλύψουν μέχρι το 90% του κινδύνου.

Σώρευση μέτρων και ενισχύσεις de minimis

Όλα τα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από το Προσωρινό Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων που έχουν εισαχθεί με την Τροποποίηση, μπορούν να σωρευθούν μεταξύ τους και με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Περίοδος ισχύς

Η περίοδος ισχύς του τροποποιημένου προσωρινού πλαισίου θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, εκτός και αν η Επιτροπή αποφασίσει την παράταση της ισχύος του.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,