Πρόστιμο ύψους €33,843.81 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Ανασκόπηση της απόφασης

Εισαγωγή

Με την απόφαση ΕΠΑ 56/2019, “Καταγγελία του κ. Κ.Κ. εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς”, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους €33,843.81 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς (στο εξής το «ΚΣΚ») για παράβαση του Άρθρου 6(1)(α) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(Ι)/2008), ως ισχύει σήμερα (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω παράβαση συνίσταται στον καθορισμό από το ΚΣΚ αθέμιτων τιμών πώλησης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση κατά τα έτη 2011, 2012 και 2014.

Η απόφαση της ΕΠΑ λήφθηκε κατόπιν εξέτασης καταγγελίας που υπέβαλε ο Κ.Κ. (στο εξής ο «Kαταγγέλλοντας») στις 21 Απριλίου 2015.

Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

Ο Καταγγέλλοντας είναι φυσικό πρόσωπο και ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής μονάδας η οποία βρίσκεται εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς στην επαρχία Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της οικονομικής του δραστηριοποίησης, ο Καταγγέλλοντας προμηθεύεται νερό για κτηνοτροφική χρήση από το ΚΣΚ.

Το ΚΣΚ είναι Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας στην κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το ΚΣΚ είναι ο μοναδικός προμηθευτής νερού εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς.

Γεγονότα / καταγγελλόμενη πρακτική

Αντικείμενο της καταγγελίας αποτέλεσε το ύψος των χρεώσεων του νερού από το ΚΣΚ προς τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς. Ειδικότερα στην καταγγελία προβάλλεται οι ισχυρισμός ότι το ΚΣΚ εφαρμόζει υπερβολικές χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας αυξάνοντας το κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων του Καταγγέλλοντα και προκαλώντας, συνακόλουθα, την αύξηση των τιμών των εν λόγω προϊόντων (παράβαση του Άρθρου 6(1)(α) του Νόμου). Περαιτέρω, ο Kαταγγέλλοντας ισχυρίστηκε την ύπαρξη αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής της παροχής νερού προς τα υποστατικά του (παράβαση του Άρθρου 6(1)(β) του Νόμου), καθώς και την ύπαρξη διακριτικής μεταχείρισης στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας της κτηνοτροφικής περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και άλλων κτηνοτροφικών περιοχών της Κύπρου (παράβαση του Άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου). Τέλος, ο Kαταγγέλλοντας ισχυρίστηκε την ύπαρξη κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται έναντι του ΚΣΚ σε σχέση με την προμήθεια υπηρεσιών υδατοπρομήθειας (παράβαση του Άρθρου 6(2) του Νόμου).

Σχετική αγορά

Η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά την αγορά παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για κτηνοτροφική χρήση στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η προμήθεια νερού για οικιακή χρήση διακρίνεται από αυτήν που αφορά την κτηνοτροφική χρήση, λόγω μη υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης.

Απόφαση ΕΠΑ

Με την απόφασή της, η ΕΠΑ έκρινε ότι το ΚΣΚ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του μέσω της εφαρμογής αθέμιτων τιμών πώλησης του νερού για κτηνοτροφική χρήση, κατά παράβαση του Άρθρου 6(1)(α) του Νόμου. Σημειώνεται ότι η κρίσιμη περίοδος που εξετάστηκε και αφορούσε την καταγγελία ήταν η περίοδος μεταξύ 1/1/2011 και 21/4/2015 (ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας).

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΑ αρχικά σημείωσε ότι το ΚΣΚ αποτελεί επιχείρηση για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, εφόσον ασκεί οικονομικής φύσεως δραστηριότητες, προσφέροντας υπηρεσίες υδροδότησης για τις οποίες οι ιδιοκτήτες υποστατικών (στην προκειμένη περίπτωση οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων) πληρώνουν τα οριζόμενα τέλη.

Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ έκρινε ότι το ΚΣΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες. Πρώτον, παρόλο που υπάρχει η επιλογή υδροδότησης μέσω ιδιωτικής γεώτρησης για τους κτηνοτρόφους της περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς, αυτή συνεπάγεται πολλές δυσκολίες σε πρακτικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθιστώντας την ανέφικτη για αρκετούς καταναλωτές – κτηνοτρόφους. Δεύτερον, υπάρχουν σημαντικοί νομικοί φραγμοί εισόδου στην αγορά, εφόσον σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο το ΚΣΚ οφείλει να παρέχει υπηρεσίες υδατοπρομήθειας μέσα στα όρια της Περιοχής Υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς, ενώ απαγορεύεται η προμήθεια νερού σε οποιοδήποτε υποστατικό στην εν λόγω περιοχή, εκτός από το κοινοτικό πόσιμο νερό, χωρίς την προηγούμενη άδεια του ΚΣΚ. Συνεπώς, κατέληξε η ΕΠΑ, το ΚΣΚ είναι ο μοναδικός προμηθευτής νερού και ως εκ τούτου, κάτοχος δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά.

Σε σχέση με την στοιχειοθέτηση υπερβολικής τιμολόγησης, η ΕΠΑ εφάρμοσε το τεστ δύο σταδίων που αναπτύχθηκε στην υπόθεση United Brands (Υπόθεση 27/76, United Brands Co and United Brands Continental Bv v. Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Ειδικότερα, η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι το ΚΣΚ πραγματοποίησε πλεόνασμα κατά τα έτη 2011, 2012 και 2014 από την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση. Το ποσοστό πλεονάσματος εκτιμήθηκε σε 41,72%, 34,57% και 34,57% αντίστοιχα για τα πιο πάνω έτη, και κρίθηκε από την ΕΠΑ ότι είναι πολύ μεγάλο. Σε σχέση με το 2013, η ΕΠΑ παρατήρησε ότι τα ελλείματα που παρουσιάζονται οφείλονται στην καταβολή από το ΚΣΚ οφειλών προς το ΦΠΑ που αφορούσαν προηγούμενα έτη.

Ως εκ των πιο πάνω, η ΕΠΑ έκρινε ότι υπάρχει υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ του πραγματικού κόστους από τη δραστηριότητα παροχής νερού για την κτηνοτροφική περιοχή και των εσόδων που πραγματοποίησε το ΚΣΚ από την εν λόγω δραστηριότητα.

Σε σχέση με την οικονομική αξία του σχετικού προϊόντος, η ΕΠΑ παρατήρησε ότι το νερό δεν υπέχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος προς τους πελάτες του ΚΣΚ και ότι αποτελεί απαραίτητο αγαθό στη διαβίωση και την εργασία τους. Καθόσον αφορά τον Καταγγέλλοντα, η ΕΠΑ ανέφερε ότι ο Καταγγέλλοντας δεν είχε σκοπό να εκμεταλλευτεί το νερό μέσω μεταπώλησης με σκοπό να αποκομίσει οποιοδήποτε όφελος, αλλά να το χρησιμοποιήσει για τα ζώα που διατηρεί στην κτηνοτροφική του μονάδα. Συνεπώς, η ΕΠΑ έκρινε ότι το ΚΣΚ δεν προέβαλε οποιαδήποτε επιχειρήματα τα οποία να δικαιολογούν την υπερβολικά υψηλή τιμή χρέωσης του νερού ή που να δεικνύουν την ύπαρξη εύλογης σχέσης μεταξύ της τιμής χρέωσης του νερού και της οικονομικής αξίας του.

Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα από την σύγκριση των χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας του ΚΣΚ με αντίστοιχες χρεώσεις άλλων Τοπικών Αρχών με επαρκώς όμοια ή/και κοινά χαρακτηριστικά. Σχετικά η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις του Δήμου Ιδαλίου ήταν αρκετά πιο χαμηλές από τις χρεώσεις του ΚΣΚ, ακόμη και μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των χρεώσεων του ΚΣΚ το 2014. Σχετικά με την επιλογή του Δήμου Ιδαλίου ως σημείο αναφοράς, η ΕΠΑ σημείωσε ότι ο Δήμος Ιδαλίου είναι η μοναδική Τοπική Αρχή που να παρουσιάζει επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες με αυτές που επικρατούν στην Κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: (α) την ύπαρξη κτηνοτροφικής ζώνης εντός των διοικητικών τους ορίων, (β) το γεγονός ότι η προμήθεια νερού προς την κτηνοτροφική περιοχή διενεργείται, μέσω της Τοπικής Αρχής, εξολοκλήρου από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και όχι από κοινοτικές γεωτρήσεις ή άλλες πηγές, και (γ) το νερό που διοχετεύεται προς τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι το ίδιο με αυτό που προμηθεύεται στις οικιστικές μονάδες (πόσιμο νερό που αγοράζεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στην ίδια τιμή).

Περαιτέρω, η ΕΠΑ προχώρησε σε συγκριτική ανάλυση των χρεώσεων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση από το ΚΣΚ με το παλαιό καθεστώς (μέχρι την 31/12/2010) και με το νέο καθεστώς (από την 1/1/2011 μέχρι την 31/12/2013). Σχετικά, η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι η διαφορά των χρεώσεων μεταξύ του παλαιού και του νέου καθεστώτος ήταν πολύ μεγάλη. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση των χρεώσεων μεταξύ 238%-349%. Ακόμη και μετά την μείωση των χρεώσεων την 1/1/2014, η αύξηση σε σχέση με το παλαιό καθεστώς ήταν πολύ μεγάλη. Συγκεκριμένα, η ΕΠΑ εκτίμησε ότι η αύξηση κυμαινόταν μεταξύ 153%-238%.

Στη βάση των πιο πάνω σκέψεων, η ΕΠΑ κατέληξε ότι υφίσταται παράβαση του Άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους του ΚΣΚ για περίοδο 3 ετών, ήτοι 2011, 2012 και 2014, εφόσον το ΚΣΚ είχε προβεί σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του με την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση.

Όσον αφορά τις άλλες καταγγελλόμενες παραβάσεις, η ΕΠΑ κατέληξε ότι αυτές δεν στοιχειοθετούνται. Ειδικότερα σε σχέση με την καταγγελλόμενη παράβαση του Άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, η ΕΠΑ κατέληξε ότι η ενέργεια του ΚΣΚ να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού προς τα υποστατικά του Καταγγέλλοντα έγινε στη βάση των σχετικών νομοθετικών προνοιών και ήταν δικαιολογημένη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Καταγγέλλοντας είχε συσσωρευμένες οφειλές προς το ΚΣΚ, για τις οποίες έλαβε σχετικές προειδοποιήσεις. Σε σχέση με την καταγγελλόμενη παράβαση του Άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου η ΕΠΑ τόνισε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η παροχή μη-πόσιμου νερού σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές χρήζει την κατασκευή φράγματος και των αναγκαίων έργων μεταφοράς, προϋπόθεση η οποία δεν είναι εφικτή στην περίπτωση της περιοχής της Κοκκινοτριμιθιάς. Συνεπώς, η απουσία παροχής εναλλακτικής λύσης για την προμήθεια νερού στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς δεικνύει ότι η προμήθεια νερού του ΚΣΚ από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής, αλλά ανάγκης. Ως εκ τούτου, η ΕΠΑ έκρινε πως δεν τίθεται ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους του ΚΣΚ σε σχέση με τις χρεώσεις υδατοπρομήθειας που επιβάλλει στους κτηνοτρόφους. Τέλος, σε σχέση με την καταγγελλόμενη παράβαση του Άρθρου 6(2), η ΕΠΑ ανέφερε ότι οι διατάξεις των Άρθρων 6(1) και (2) του Νόμου αλληλοκαλύπτονται με αποτέλεσμα να μην χρήζει εξέτασης το ζήτημα που εγείρεται υπό το πρίσμα του Άρθρου 6(2), εφόσον η σχετική καταγγελλόμενη πρακτική εξετάστηκε υπό το πρίσμα του Άρθρου 6(1).

Η ΕΠΑ επέβαλε στο ΚΣΚ πρόστιμο ύψους €33,843.81 και το υποχρέωσε όπως αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης στο μέλλον. Κατά τη λήψη της απόφασης, η ΕΠΑ έλαβε υπόψη (α) τη σοβαρότητα και (β) τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και (γ) ελαφρυντικές περιστάσεις. Ειδικότερα, σε σχέση με τη σοβαρότητα της παράβασης, η ΕΠΑ έκρινε ότι η φύση της παράβασης ήταν σοβαρή, σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι, ως δεσπόζουσα επιχείρηση στη σχετική αγορά και μοναδικό προμηθευτή νερού στην υπό εξέταση περιοχή, το ΚΣΚ είχε ιδιαίτερη ευθύνη να μην περιορίσει με τη συμπεριφορά του τον ανταγωνισμό. Όσον αφορά τη διάρκεια της παράβασης, η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι αυτή διήρκησε τρία έτη, ήτοι το 2011, 2012 και 2014, εφόσον τα ποσοστά πλεονάσματος κατά τα έτη αυτά ανήλθαν σε 41,72%, 34,57% και 34,57%, αντίστοιχα. Καθόσον αφορά τις ελαφρυντικές περιστάσεις στις οποίες στηρίχθηκε η ΕΠΑ κατά τον υπολογισμό του προστίμου λήφθηκε υπόψη το γεγονός της μη προηγούμενης καταδίκης το ΚΣΚ από την ΕΠΑ για παραβάσεις του Νόμου, την αναθεώρηση των διατιμήσεων του νερού από το ΚΣΚ λόγω της κατάργησης της κοινοτικής γεώτρησης που είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή του ΚΣΚ προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την προμήθεια του νερού, και τη δημιουργία μιας πρόσθετης διατίμησης νερού για κτηνοτροφική χρήση από το ΚΣΚ το 2014, η οποία ήταν πιο ευνοϊκή σε σχέση με τις προηγούμενες διατιμήσεις.  

Σχόλια

Η θέση της ΕΠΑ ότι το ΚΣΚ συνιστά επιχείρηση για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αναδεικνύει τη διαφορετική σημασία που αποδίδεται στην έννοια «επιχείρηση» στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Η έννοια της επιχείρησης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού είναι λειτουργική και καλύπτει κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά, ανεξαρτήτως της νομικής της μορφής και του τρόπου χρηματοδότησής της. Επομένως, μία οντότητα δεν αποκλείεται να συνιστά επιχείρηση ως προς ορισμένες δραστηριότητές της ενώ για ορισμένες άλλες όχι. Εν προκειμένω, η παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για τις οποίες οι καταναλωτές – ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων πληρώνουν τις οριζόμενες χρεώσεις κρίθηκε από την ΕΠΑ  ότι συνιστά οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς το ΚΣΚ θεωρείται επιχείρηση ως προς αυτή του τη δραστηριότητα.

Η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις του ΚΣΚ παρέμειναν οι ίδιες για την περίοδο από την 1/1/2011 μέχρι την 31/12/2013. Εντούτοις, έκρινε ότι οι χρεώσεις του ΚΣΚ για τα έτη 2011 και 2012 ήταν υπερβολικές / αθέμιτες, ενώ οι ίδιες χρεώσεις για το έτος 2013 ήταν εύλογες. Αυτή η παρατήρηση από μόνη της ενδεχομένως να  αποδεικνύει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η ΕΠΑ προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν ύπαρξη υπερβολικής / αθέμιτης τιμολόγησης του νερού να μην είναι σθεναρή ή/και αξιόπιστη. Η αιτιολογία της ΕΠΑ ότι για το 2013 δεν μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικής τιμολόγησης λόγω της καταβολής οφειλόμενων ποσών στο ΦΠΑ που αφορούσε και προηγούμενα έτη ενισχύει την πιο πάνω παρατήρηση.

Επίσης, η ΕΠΑ έκρινε ότι το κόστος αγοράς νερού εκ μέρους του ΚΣΚ από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν €0,77 ανά κυβικό μέτρο. Από την άλλη, με βάση τα στοιχεία σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα του ΚΣΚ από την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση, διαπιστώνεται ότι το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο νερού ήταν μικρότερο από το πιο πάνω κόστος για τα έτη 2011 και 2012. Συγκεκριμένα, για το 2011 το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο νερού ανερχόταν σε €0,64 ενώ για το 2012 ανερχόταν σε €0,67. Οι εν λόγω παρατηρήσεις επίσης ενισχύουν την πιο πάνω θέση αναφορικά με την αξιοπιστία της μεθοδολογίας που ακολούθησε η ΕΠΑ για σκοπούς στοιχειοθέτησης της ύπαρξης υπερβολικής / αθέμιτης τιμολόγησης.

Από την απόφαση διαπιστώνεται ότι η ΕΠΑ αναθεώρησε τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της για σκοπούς υπολογισμού των πλεονασμάτων / ελλειμάτων του ΚΣΚ από την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας κατά την κρίσιμη περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη σχετική έκθεση εμπειρογνώμονα του ΚΣΚ. Εντούτοις, όπως προκύπτει η ΕΠΑ παρόλο που αποδέχθηκε τα στοιχεία της πιο πάνω αναφερόμενης έκθεσης εμπειρογνώμονα, χρησιμοποίησε μια εντελώς διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να επιμερίσει τα πρόσθετα στοιχεία κόστους στις επιμέρους υπηρεσίες υδατοπρομήθειας του ΚΣΚ (οικιακή χρήση και κτηνοτροφική χρήση), η οποία ήταν επίσης διαφορετική από την μεθοδολογία επιμερισμού άλλων στοιχείων κόστους που περιλήφθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων της ΕΠΑ. Σε σχέση με τα πιο πάνω, διαπιστώνεται από την απόφαση ότι η ΕΠΑ δεν έδωσε το δικαίωμα στο ΚΣΚ να υποβάλει τις θέσεις του σε σχέση με τους αναθεωρημένους υπολογισμούς όσον αφορά το κόστος παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας για κτηνοτροφική χρήση από το ΚΣΚ.

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-265/17P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή v. United Parcel Service Inc. τόνισε τη σημασία του σεβασμού προς τα δικαιώματα άμυνας επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε διαδικασίες που σχετίζονται με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (στη συγκεκριμένη υπόθεση στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων) και τις αρχές της ισότητας των όπλων και της χρηστής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω υπόθεση, το ΔΕΕ έκρινε ότι η ύπαρξη έστω και μιας μικρής πιθανότητας να μπορούσε η εμπλεκόμενη επιχείρηση UPS να ασκήσει καλύτερα τα δικαιώματα άμυνας της (με τη γνωστοποίηση της τροποποίησης στο οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απαγορευτική της απόφαση) επαρκούσε για την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, η αποκάλυψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συνόλου των στοιχείων στα οποία εδράζονται τα συμπεράσματά της επιτρέπει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν λυσιτελώς τις θέσεις τους επί όλων των κρίσιμων στοιχείων στα οποία σκοπεύει να στηρίξει την μετέπειτα απόφασή της.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι η ορθή άσκηση της διακριτικής εξουσίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την άσκησή της μετά από επαρκή έρευνα όλων των σχετικών με την υπόθεση γεγονότων, σταθμίζοντας όλα τα νόμιμα στοιχεία κρίσης χωρίς να υπάρχει πλάνη ως προς τα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης. Το βάρος απόδειξης βαραίνει την ΕΠΑ, ως η σχετική διοικητική αρχή, να επιβεβαιώσει τα στοιχεία στα οποία βασίζει την απόφασή της ή/και τα προκαταρτικά της συμπεράσματα, σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να διαπιστωθεί ανατροπή του βάρους απόδειξης και του τεκμηρίου αθωότητας ή/και παράβαση των διαδικαστικών δικαιωμάτων άμυνας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Η ΕΠΑ επέλεξε το Δήμο Ιδαλίου με σκοπό τη σύγκριση των τελών υδατοπρομήθειας των κτηνοτροφικών του περιοχών με τα τέλη που εφάρμοσε το ΚΣΚ, ισχυριζόμενη ότι ο Δήμος Ιδαλίου αποτελεί τη μόνη Τοπική Αρχή που να παρουσιάζει ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες με αυτές που επικρατούν στην Κοινότητα της Κοκκινοτριμιθιάς, χωρίς όμως να προβεί σε οποιοδήποτε περαιτέρω προσδιορισμό των εν λόγω συνθηκών. Ο εν λόγω προσδιορισμός θα επέτρεπε την αξιολόγηση του κατά πόσο η γεωγραφική σύγκριση τιμών που διεκπεραίωσε η ΕΠΑ με τον Δήμο Ιδαλίου είχε διεκπεραιωθεί κατόπιν επιλογής με αντικειμενικά, πρόσφορα και επαληθεύσιμα κριτήρια, και κατά πόσο η βάση της πραγματοποιηθείσας σύγκρισης ήταν ομοιόμορφη. Η έλλειψη του εν λόγω προσδιορισμού πιθανόν να έχει αντίκτυπο στην αποδεικτική αξία των συμπερασμάτων της ΕΠΑ που πηγάζουν από τη σύγκριση εφόσον, ως διοικητική αρχή, υποχρεούται να αιτιολογεί πλήρως και δεόντως τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει οι οποίες είναι δυσμενής προς τον διοικούμενο. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ΕΠΑ φαίνεται να απέρριψε συγκριτικές αναλύσεις με άλλους δήμους ή/και κοινοτικές αρχές που φαίνεται να ήταν ευνοϊκές για το ΚΣΚ και που συνακόλουθα οδηγούσαν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Η ΕΠΑ δεν έλαβε υπόψη της ως ελαφρυντική περίσταση το γεγονός ότι σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο (Ν. 86(Ι)/1999), ο Έπαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων του σχετικού Συμβουλίου, ενώ σύμφωνα με την ΚΔΠ 128/2014  που διέπει την τιμολόγηση και τους μηχανισμούς ανάκτησης του κόστους παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας, οι χρεώσεις του ΚΣΚ για την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας πρέπει να εγκρίνονται από τον Έπαρχο (έγκριση η οποία δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή (express or implied)). Σύμφωνα με την απόφαση, το σκεπτικό της ΕΠΑ εδράζεται στο ότι το ΚΣΚ όφειλε να γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του ήταν αντίθετη προς τους κανόνες του ανταγωνισμού και ότι ο Έπαρχος δεν φαίνεται να υπεισέρχεται σε  θέματα που αφορούν τον υπολογισμό των χρεώσεων από το ΚΣΚ. Εντούτοις, το κρίσιμο ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το κατά πόσον το ΚΣΚ είχε την εύλογη πεποίθηση ότι οι διατιμήσεις του νερού που είχε αποφασίσει και τις οποίες υπέβαλε στον Έπαρχο είχαν τύχει της έγκρισής του, και επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Έπαρχος, ως δημόσια αρχή, συνέβαλε στην διαπιστωθείσα παράβαση του Νόμου.

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι εντός του 2019 η ΕΠΑ εξέδωσε και μια άλλη απόφαση σε σχέση με την τιμολόγηση του νερού (Απόφαση 13/2019, ημερ.12/3/2019) με την οποία επέβαλε πρόστιμο ύψους €78.889,28 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών για επιβολή υπερβολικής τιμολόγησης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας στην τουριστική περιοχή εντός της κοινότητας των Κουκλιών της επαρχίας Πάφου.  

Print Friendly, PDF & Email