Η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην ΕΔΥ κατά την επανεξέταση

Όπως είναι γνωστό το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020, δέχθηκε την προσφυγή της κ. Α. Στυλιανού και ακύρωσε το διορισμό της κ. Σ. Μιχαηλίδου στη θέση του Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (Υπόθεση αρ. 370/17).

Μελετώντας την απόφαση (δικαστής Ε. Γαβριήλ) διαπιστώνει κανείς ότι στην περίπτωση αυτή η ΕΔΥ υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής της ευχέρειας και μάλιστα ομόφωνα!! Τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την αυθαιρεσία είναι τα ακόλουθα.

  1. Είχε δύο υποψηφίους ενώπιον της που ο ένας υπερείχε καταφανώς σε ακαδημαϊκά προσόντα από τον άλλο. Το ενδιαφερόμενο μέρος είχε ένα πρώτο πτυχίο που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και τίποτε άλλο. Η αιτήτρια πέραν του πρώτου πτυχίου είχε και μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Sector Management του CIIM).
  2. Το ενδιαφερόμενο μέρος είχε μια πείρα 11 ετών και 4 μηνών σε διάφορες θέσεις όχι πολύ σχετικές με την εργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, με την τελευταία της θέση να είναι, για πλέον των τεσσάρων ετών, η θέση Διευθύντριας Επικοινωνίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντίθετα η αιτήτρια είχε 22 χρόνια και 8 μήνες πείρα σε πολύ σημαντικές θέσεις και πολύ πιο σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης. Τα 17 μάλιστα από αυτά τα χρόνια ήταν στο ίδιο το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
  3. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αναγνώριζε το μεταπτυχιακό της αιτήτριας στη Δημόσια Διοίκηση ότι αποτελεί ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, κάτι που με βάση τη νομολογία όχι μόνο έδινε στην αιτήτρια προβάδισμα, αλλά απαιτείτο και ΕΙΔΙΚΗ αιτιολογία για παραγνώριση του.

Με βάση τα πιο πάνω η ΕΔΥ είχε ενώπιον της δύο υποψηφίους με καταφανή υπεροχή του ενός από του άλλου τόσο σε προσόντα όσο και σε πείρα, στοιχείο που προσθέτει στην αξία, με σημαντικότερο όμως το ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Από τη στιγμή που σε διεκδίκηση μιας θέσης μόνο ένας υποψήφιος διαθέτει το πλεονέκτημα, τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό να παρακαμφθεί. Πολύ δύσκολα, με βάση τη γνώση και εμπειρία μας, μπορεί το διοικητικό όργανο να βρει νόμιμο τρόπο παράκαμψης του, ώστε να τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου νόμιμη και πειστική ειδική αιτιολογία.

Τελικά η ΕΔΥ επέλεξε να διορίσει στην επίδικη θέση το ενδιαφερόμενο μέρος με την αιτιολογία ότι ήταν καλύτερη στην προφορική εξέταση, κάτι που στην Κύπρο είναι δυστυχώς το συνήθως συμβαίνον. Η προφορική εξέταση, σε ένα κλειστό δωμάτιο, γίνεται ο «τάφος» πολλών αξιόλογων υποψηφίων.

 Η ΕΔΥ ήξερε ή όφειλε να ξέρει, δεδομένου ότι αντιμετώπισε πολλές φορές παρόμοια ζητήματα, ότι η προφορική εξέταση, δεν ήταν αρκετή και ούτε αποτελούσε ικανό ή και νόμιμο στοιχείο προκειμένου να εκτοπίσει το πλεονέκτημα της αιτήτριας, τα υπόλοιπα προσόντα της, καθώς και την καταφανή υπεροχή της σε πείρα, στοιχείο το οποίο η ΕΔΥ παράκαμψε χωρίς καμία αναφορά. Και αλλοίμονο δηλαδή η 15, 20 ή 30 λεπτών προφορική εξέταση να είναι ικανή να υπερφαλαγγίζει τέτοιου μεγέθους διαφορές. Θα ανοιγόταν μια μεγάλη πόρτα αυθαιρεσίας στα διοικητικά όργανα κατά την επιλογή για διορισμούς ή προαγωγές.

Τονίστηκε στην απόφαση: «Επομένως, με γνώμονα τις πιο πάνω νομολογιακές αρχές, για την επιλογή του ενδιαφερόμενου μέρους, απαιτείτο πειστική και ειδική αιτιολογία, ώστε να δικαιολογηθεί η παραγνώριση από την ΕΔΥ του πλεονεκτήματος της αιτήτριας.

Στη βάση των ενώπιον μου δεδομένων, κρίνεται ότι η αιτήτρια έχει δίκαιο στο ζήτημα. Προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ ημερομηνίας 24.1.2017, ότι ο λόγος της παραγνώρισης του πλεονεκτήματος που κατέχει η αιτήτρια, έγκειται στο γεγονός της καλύτερης απόδοσης του ενδιαφερόμενου μέρους στην ενώπιον της προφορική συνέντευξη, κατά την οποία η αιτήτρια αξιολογήθηκε ως Πολύ Καλή, ενώ το ενδιαφερόμενο μέρος ως Εξαίρετη. Κρίνεται ότι η δοθείσα εκ της ΕΔΥ αιτιολογία για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος της αιτήτριας, δεν ήταν ούτε ειδική, αλλά ούτε και νόμιμη, αφού αντιστρατεύεται όλες τις πιο πάνω αναφερόμενες αρχές, περιοριζόμενη και μόνον στην καλύτερη απόδοση του ενδιαφερόμενου μέρους κατά την ενώπιον της προφορική συνέντευξη, που έχει ήδη κριθεί νομολογιακά, ότι δεν συνιστά ικανό στοιχείο για νόμιμο παραμερισμό του προβαδίσματος της αιτήτριας, λόγω του πλεονεκτήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι η ΕΔΥ άσκησε πλημμελώς τη διακριτική της ευχέρεια αποφασίζοντας την επιλογή του ενδιαφερόμενου μέρους για πλήρωση της επίδικης θέσης».

 Τώρα, η ακυρωτική απόφαση, θα τεθεί ενώπιον της ΕΔΥ για επανεξέταση. Κατά την επανεξέταση η ΕΔΥ  δεσμεύεται από το δεδικασμένο, από τα ευρήματα δηλαδή του Δικαστηρίου. Από τη στιγμή που τα ευρήματα της απόφασης είναι ότι η Αιτήτρια έχει το πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να υπερφαλαγγισθεί από την απόδοση στην προφορική συνέντευξη και επίσης την πολύ μεγαλύτερης διάρκειας πείρα, η επιλογή της ΕΔΥ είναι μονόδρομος. Θα πρέπει να διορίσει την επιτυχούσα κ. Στυλιανού. Κάθε άλλη απόφαση με βάση τη νομολογία θα είναι έκδηλη παρανομία.

Προσπάθησα να είναι σύντομος και χωρίς πολλές και αχρείαστες λεπτομέρειες, ώστε το κείμενο να μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό και από τους φοιτητές μας, οι οποίοι διαβάζουν με ενδιαφέρον την αρθρογραφία στο πολύ αξιόλογο αυτό νομικό portal.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,