Ψηφίστηκε ο νόμος για την αναστολή δόσεων – Αναβολή για το νομοσχέδιο των Κυβερνητικών Εγγυήσεων

Με 31 ψήφους υπέρ και 24 εναντίον, η Ολομέλεια της Βουλής  ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο για την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για εξυπηρετούμενα δάνεια.  Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και της Αλληλεγγύης. Εναντίον ψήφισαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, ο Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, οι Βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, οι Βουλευτές του ΕΛΑΜ και  η Βουλευτής των Ανεξαρτήτων.

Η Ολομέλεια της Βουλής, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία το απόγευμα της Κυριακής, έκανε αποδεχτό το αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για αναβολή της ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου που αφορά την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αφορά παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού ύψους μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000.000) σε Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ), τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών για τα οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ενεργεί ως αρχή κράτους μέλους υποδοχής, εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων τρίτων χωρών. 

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συνεδρία της που ορίστηκε για τις 2 Απριλίου.

Κατά τη συνεδρία, στην ψηφοφορία για τον νόμο που εγκρίθηκε, ψήφισε αρχικά το ένα τρίτο των Βουλευτών, που παρέστη στην αίθουσα της Ολομέλειας ώστε να συσταθεί απαρτία, δια ανατάσεως χειρός. Κατεγράφη η ψήφος τους και ακολούθως αποχώρησαν από την αίθουσα.Οι υπόλοιποι Βουλευτές ειδοποιούνταν από τις υπηρεσίες της Βουλής με αλφαβητική σειρά, προσέρχονταν ένας -ένας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας χωρίς να καταλάβουν το έδρανο τους και απαντούσαν προφορικά εάν υπερψηφίζουν ή καταψηφίζουν το νομοσχέδιο.

Με τον Νόμο που ψηφίστηκε, εξουσιοδοτείται το Υπουργικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές, εφόσον σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα η λήψη τέτοιων μέτρων συμβάλλει στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Δημοκρατίας. Με βάση το νόμο και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για τη λήψη μέτρων αναστολής ή να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αποφασίζουν για την αναστολή αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και τόκων για παραχωρηθείσες πιστωτικές διευκολύνσεις, προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, διευκρινίζεται ότι τα έκτακτα μέτρα αναστολής της αποπληρωμής δόσεων, θα λαμβάνονται με γνώμονα τη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος, της στήριξης δανειοληπτών που καλύπτονται από τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νόμου, την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα διαφοροποίησης των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ευρίσκονται εντός των πλαισίων που προβλέπονται στην Ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στις 26 Μαρτίου 2020 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΤΑ και ότι η σύνταξή του βασίστηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας που αφήνεται στη Δημοκρατία βάσει του πιο πάνω πλαισίου και κατευθυντήριων γραμμών. 

Τοποθετήσεις που έγιναν από διάφορες πλευρές, όπως ο καθορισμός μηδενικών ή μειωμένων επιτοκίων, η διαγραφή ή ο μη υπολογισμός τόκων, ο εκ των προτέρων καθορισμός του τρόπου αποπληρωμής, καθώς και η συμπερίληψη στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αντιβαίνει στις υπό αναφορά κατευθυντήριες γραμμές και δε βρίσκει σύμφωνο το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, σκοπείται η αναστολή των δόσεων όλων των συνεπών δανειοληπτών, εφόσον αυτοί εκδηλώσουν ενδιαφέρον και απευθυνθούν προς τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό οργανισμό, χωρίς ο εν λόγω οργανισμός να έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί το εν λόγω ενδιαφέρον και να κάνει αποδεκτή την αίτηση, νοουμένου ότι για την αναστολή των δόσεων του δανειολήπτη αυτός πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email