Δείτε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο και τον Οδηγό διαχείρισης για την επαναλειτουργία των Πολυκαταστημάτων

Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχουν ετοιμάσει το απαιτούμενο Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη διαδικασία της επανέναρξης λειτουργίας πολυκαταστημάτων, σύμφωνα με τα εν ισχύει Διατάγματα της Κυβέρνησης και τις πρόνοιες σχετικών Νομοθεσιών που ισχύουν.

Διευκρινίζεται ότι το πιο κάτω Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε στον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, είτε στα Διατάγματα που εκδόθηκαν και εκδίδονται από την Κυβέρνηση.

Διαβάστε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επαναλειτουργία των Malls

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,