Τροποποιήθηκε ο νόμος για το ΧΑΚ για την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» για εκσυγχρονισμό της  ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να συνάδει με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, κατά τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται η απάλειψη διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, οι οποίες είτε δεν συνάδουν με τη λειτουργία της αγοράς είτε δεν εφαρμόζονται, λόγω της εναρμόνισης του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ», σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δύναται πλέον να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Επίσης, απάλειψη διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν σε παλαιότερη διαδικασία για την εκκαθάριση/τελείωση συναλλαγών (με την έκδοση πιστοποιητικών), καθότι ο διακανονισμός των εισηγμένων αξιών διέπεται πλέον από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού και αναφέρονται στον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως ρυθμιστή της αγοράς, λόγω της μεταφοράς της αρμοδιότητας για διαχείριση του δημόσιου χρέους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται περιορισμός των περιπτώσεων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ, καθότι η μη κοινοποίησή τους συνεπάγεται και τη μη κοινοποίησή τους στις εποπτικές αρχές.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,