Τροποποίηση του Περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικού Κανονισμού

Σύμφωνα με τον τροποποίηση του Περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικού Κανονισμού, ο Κανονισμός 8 της Διαταγής 40 τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «δέκα» στην πρώτη γραμμή και την αντικατάστασή της με τη λέξη «δώδεκα».

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση στις 24.3.2020 και τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή την Παρασκευή 27.3.2020.

Δείτε τον Τροποποιητικό Διαδικαστικό Κανονισμό στην Επίσημη Εφημερίδα της Κ.Δ

Η νέα διατύπωση έχει ως εξής:

Δ.40 Κ.8.

Όταν παρέλθουν δώδεκα έτη από την απόφαση ή την ημερομηνία του διατάγματος, ή όταν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στους διαδίκους οι οποίοι δικαιούνται ή υπόκεινται σε εκτέλεση, ο διάδικος ο οποίος ισχυρίζεται ότι δικαιούται σε εκτέλεση μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο ή το Δικαστή για άδεια να εκτελέσει ανάλογα. Και το Δικαστήριο ή ο Δικαστής εάν ικανοποιηθεί ότι ο διάδικος, ο οποίος υποβάλλει την αίτηση αυτή, δικαιούται να εκτελέσει, μπορεί να εκδώσει διάταγμα προς αυτό το σκοπό, ή μπορεί να διατάξει όπως οποιοδήποτε επίδικο θέμα ή ζήτημα αναγκαίο για να αποφασιστούν τα δικαιώματα των διαδίκων εκδικαστεί με οποιοδήποτε από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδικαστεί οποιοδήποτε ζήτημα σε αγωγή. Και σε κάθε μια από τις περιπτώσεις το Δικαστήριο ή ο Δικαστής μπορεί να επιβάλει τέτοιους όρους ως προς τα έξοδα ή διαφορετικά, οι οποίοι θα είναι δίκαιοι.

Print Friendly, PDF & Email