Τροποποίηση Σχεδίων Επιδότησης Επιτοκίων νέων Στεγαστικών και νέων Επιχειρηματικών Δανείων

Τα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για νέα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια αποτελούσαν μέρος του έκτακτου πακέτου μέτρων του Μαΐου 2020 για στήριξη της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, στόχοι των οποίων ήταν η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετώπισαν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες και έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID -19.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα 2 Σχέδια έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η διαδικασία υλοποίησης τους είναι σε εξέλιξη.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο EURIBOR, το οποίο χρησιμοποιείται ως Βασικό Επιτόκιο για τα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια βάσει των Σχεδίων Επιδότησης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση στα συνολικά επιτόκια των δανείων αυτών και κατ’ επέκταση των μηνιαίων δόσεων που πρέπει να καταβάλλουν οι δανειολήπτες καθώς και για την καλύτερη υλοποίηση των Σχεδίων σημειώνει τα ακόλουθα:

(α) Προσθήκη ορισμού για τον όρο «αναδιάρθρωση» στα Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων για Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια

Το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 05 Ιουλίου 2023, σημειώνει ότι, η επιδότηση επιτοκίου θα συνεχίζει να καταβάλλεται και για δάνεια που έχουν τύχει νέας, δεύτερης αναδιάρθρωσης εντός της περιόδου των τεσσάρων ετών επιδότησης του επιτοκίου τους, στην περίπτωση και μόνο μείωσης του περιθωρίου επιτοκίου από τα ΑΠΙ για σκοπούς υποβοήθησης των πελατών τους. Σημειώνεται ότι η επαναφορά του περιθωρίου επιτοκίου θα πρέπει να γίνεται στα αρχικά συμφωνηθέντα επίπεδα, ως η αρχική συμφωνία του δανείου του πιστωτικού ιδρύματος με τον πελάτη.

Για τους σκοπούς των Σχεδίων ο ορισμός του όρου «αναδιάρθρωση» σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια από ΑΠΙ που επιφέρει αλλαγές στους όρους ή και προϋποθέσεις μιας χορήγησης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών του δανειολήπτη να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής».

(β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων στο Γενικό Λογιστήριο

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων στο Γενικό Λογιστήριο ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023. Οποιαδήποτε βεβαίωση ληφθεί μετά το πέρας της υπό αναφορά ημερομηνίας, θα θεωρείται ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και ως εκ τούτου η αίτηση στο σύνολό της δεν θα γίνεται αποδεκτή. Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επικοινωνήσουν γραπτώς απευθείας με τους πελάτες τους αναφορικά με την νέα προθεσμία για υποβολή των βεβαιώσεων.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα μπορεί να παραχωρείται με την προσκόμιση της βεβαίωσης από το Τμήμα Φορολογίας. Την ευθύνη προσκόμισης των βεβαιώσεων την φέρουν οι δανειολήπτες.

(γ) Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Γενικό Λογιστήριο

Το ηλεκτρονικό αρχείο να αποστέλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα στο Γενικό Λογιστήριο 3 μήνες από την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης των τόκων. Συναφώς, μετατοπίζεται και η ημερομηνία καταβολής της επιδότησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

(δ) Κατάθεση επιδότησης

Ο όρος των Σχεδίων που αφορά στην κατάθεση της επιδότησης στον λογαριασμό του δανείου που επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό του δικαιούχου τροποποιείται κατά τρόπο ώστε στην περίπτωση που ο υπό αναφορά λογαριασμός δανείου κλείσει, η επιδότηση που θα δικαιούται ο δανειολήπτης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του εν λόγω λογαριασμού, να μπορεί να καταβάλλεται σε καταθετικό λογαριασμό του δικαιούχου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα που παραχωρήθηκε το δάνειο.

πηγή: Γραφείο Τύπου, Υπουργείο Οικονομικών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,