Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επεξεργάζεται και θα προωθήσει τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την Ειδική Εκπαίδευση

Σχετικά με ζητήματα της Ειδικής Εκπαίδευσης για τα οποία γίνεται δημόσια λόγος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επισημαίνει τα ακόλουθα:

  1. Η δραστηριοποίηση σχολικών βοηθών/συνοδών για την εξυπηρέτηση μαθητών/μαθητριών στα σχολεία δεν εξαρτάται από διοικητικές αποφάσεις ή αποφάσεις πολιτικής. Αλλά διέπεται από νομοθεσία και συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι υποβάλλονται ατομικές αιτήσεις οι οποίες εξετάζονται από επιτροπές στις οποίες, εκτός των διοικητικών παραγόντων, συμμετέχουν και ειδικοί. Στη βάση αυτών των αποφάσεων το ΥΠΠΑΝ διαθέτει υπηρεσίες σχολικών βοηθών/συνοδών μέσω των κατά τόπους Σχολικών Εφορειών.
  2. Τυχόν απόψεις, εισηγήσεις ή και αιτήματα που διατυπώνονται, υποδεικνύοντας αλλαγή των διαδικασιών, προϋποθέτουν και την αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
  3. Το ΥΠΠΑΝ εξετάζει το τελευταίο χρονικό διάστημα εισηγήσεις για κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στη νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, εκτός της συνεργασίας με ειδικούς εμπειρογνώμονες, θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση και συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.
  4. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει ληφθεί Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη σύσταση ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να επανεξεταστεί και ενδεχομένως να αναθεωρηθεί η πλαισίωση των μαθητών/μαθητριών που εντάσσονται στην Ειδική Εκπαίδευση.
  5. Μεταξύ των θεμάτων που εγείρονται σχετικά με τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αναφέρονται ενδεικτικά η επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης ειδικής εκπαίδευσης, τα απαραίτητα προσόντα και τυχόν επιμόρφωση των σχολικών βοηθών/συνοδών, η ενίσχυση των επιτροπών κρίσεως με σχετικές ειδικεύσεις, κ.ά.
  6. Τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης, για την οποία η Πολιτεία δίνει τη δέουσα σημασία και ολοένα και περισσότερους πόρους, δεν είναι τόσο ο αριθμός των διαθέσιμων συνοδών, όσο θέματα που άπτονται της επιστημονικής στελέχωσης, της περαιτέρω ενίσχυσης των Ειδικών Σχολείων, καθώς και σημαντικά κενά στις διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η κρίση κατά πόσο μαθητές/μαθήτριες πρέπει να εντάσσονται στις ειδικές μονάδες ή στα Ειδικά Σχολεία κ.ο.κ.
  7.  Το ΥΠΠΑΝ θα προωθήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σχετικές προτάσεις για τροποποίηση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,