Το Συμβούλιο ΕΕ ενέκρινε συμπεράσματα για βελτίωση της νομοθεσίας για “ανταγωνιστικότητα” και “βιώσιμη ανάπτυξη”

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο της ΕΕ τονίζει τη σημασία των αυστηρών και βάσει αρχών εκτιμήσεων επιπτώσεων, τόσο ως προς το κόστος όσο και ως προς τα οφέλη. Εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην αμερόληπτη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εντός της Επιτροπής. Σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει τον μηχανισμό «one in, one out» (εξισορρόπηση ρυθμίσεων, «μία θεσπίζεται, μία καταργείται») και επισημαίνει ότι αυτή η προσέγγιση ρυθμιστικής αντιστάθμισης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των κοινωνικών και οικολογικών προτύπων, ενώ θα μεγιστοποιεί τα οφέλη της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Διαβάστε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email