Το νόμο για καταβολή 0,5% εσόδων από διαφημίσεις, υπενθυμίζει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης στα ιδιωτικά κανάλια

Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να καταβάλουν προς την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) το 0,5% επί των εσόδων από τις διαφημίσεις που προβάλλονται στο πρόγραμμά τους, με βάση το άρθρο 24 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998, (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), αναφέρει η Αρχή σε εγκύκλιό της.

Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 45(1)(2)(3)(4)(5) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000):

“45.-(1) Κάθε αδειούχος οφείλει να υποβάλλει ανά εξάμηνο στην Αρχή τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών (και σε περίπτωση αναθεωρήσεως του καταλόγου να ενημερώνει την Αρχή) του πρώτου εξαμήνου αρχομένου την 1ην Ιανουαρίου κάθε έτους.

(2) Κάθε αδειούχος οφείλει να υποβάλλει επίσης ανά εξάμηνο στην Αρχή κατάσταση των διαφημίσεων που προβάλλει και των χορηγιών των προγραμμάτων του, καθώς και τον υπολογισμό των εσόδων από διαφημίσεις και χορηγίες.

(3) Κάθε αδειούχος οφείλει όπως, μαζί με την κατάσταση που υποβάλλει προς την Αρχή, καταβάλλει και το προβλεπόμενο υπό του Νόμου ποσοστό επί των διαφημίσεων.

(4) Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται τιμοκατάλογος και κατάσταση υπολογισμού εσόδων, η Αρχή προβαίνει στον υπολογισμό των εσόδων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υψηλότερη τιμή των καταλόγων άλλων σταθμών, ως η Αρχή ήθελε αποφασίσει.

(5) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των τελών τότε, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του Νόμου, επιβάλλεται τόκος 9% επί των οφειλομένων ποσών.”

Ακόμη, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί παρακαλούνται να υποβάλουν προς την Αρχή επίσημες καταστάσεις όπως διατυπώνεται από τον Κανονισμό 45(1) και 45(2), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), για την χρονική περίοδο 1.1.2024 – 30.6.2024, ελεγμένες και υπογραμμένες από τους ελεγκτές της εταιρείας τους, εντός σαράντα (40) ημερών καθώς επίσης και να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μέχρι τις 13.8.2024 μαζί με τον οφειλόμενο τόκο.

«Παράλειψή σας για άμεση συμμόρφωση με τα πιο πάνω συνεπάγεται, με βάση και τον Κανονισμό 48(1), την άμεση λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του σταθμού σας από την Αρχή», υπογραμμίζεται.

Επισημαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα και με την πρόνοια του άρθρου 25(1)(ζ) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7 (Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) η Αρχή μπορεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της, και αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, να ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια οργανισμού, εάν, μεταξύ άλλων, παρατηρείται «καθυστέρηση στην καταβολή των τελών που προβλέπει το άρθρο 24 η οποία υπερβαίνει τους δύο μήνες».

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,