Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας οι οποίες εστιάζονται στα πιο κάτω:

(1)  Άρση των εμποδίων που υφίστανται στο βασικό νόμο, σχετικά με τα Έργα Διασυνοριακής Διασύνδεσης στον τομέα του Ηλεκτρισμού και ιδιαίτερα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ – Ελλάδας) που είναι σε εξέλιξη και απαιτείται να ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, ως προνοείται στον Κανονισμό (ΕΕ) 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

(2)  Ευθυγράμμιση με την τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 – 2018, Κανονισμούς και με άλλες σχετικές νομοθεσίες λόγω της επερχόμενης φιλελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού.

(3)  Ρύθμιση της δυνατότητας εγκατάστασης και λειτουργίας και συντήρησης ιδιωτικού συστήματος ροηφόρων αγωγών, το οποίο επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, λόγω της ανέγερσης πολυόροφων κτιρίων. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να μπορεί να εγκαταστήσει τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας σε ενδιάμεσους ορόφους προς όφελος των καταναλωτών σε θέματα αναβάθμισης της ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

(4)  Καθορίζονται ρυθμίσεις για την περιοδική επιθεώρηση ενεργοποιημένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

(5)  Εντάσσεται η υποχρεωτική επίβλεψη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από τους Μελετητές.

(6)  Ρυθμίζεται η ένταξη των επιθεωρήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα ρυθμίζεται και η δυνατότητα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να συμμετέχει στην ανταγωνιστική αγορά των επιθεωρήσεων.

(7)  Δημιουργείται νέα κατηγορία αδειοδότησης επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

(8)  Δυνατότητα εκχώρησης από το Διευθυντή του Τμήματος Η.Μ.Υ. στον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ, της εξουσίας για την έκδοση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού – Μελετητή από το ΕΤΕΚ.

(9)  Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια της αδειοδότησης όλου του φάσματος των επαγγελματιών ηλεκτρολόγων και επιχειρήσεων. Παράλληλα καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη δια βίου μάθηση καθώς και για διατήρηση ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης από όλους τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους.

(10)   Καθορίζονται νέες ποινικές διατάξεις καθώς και ο τρόπος επιβολής προστίμου (εξώδικα και δικαστικά) και η δυνατότητα των επηρεαζόμενων να ασκήσουν ιεραρχική προσφυγή στον ΥΜΕΕ.

Οι πιο πάνω μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των περιουσιών τους, στην οικονομικότερη αγορά ηλεκτρισμού λόγω διασυνοριακών διασυνδέσεων, στον εκσυγχρονισμό σχετικά με τις αδειοδοτήσεις επαγγελματιών ηλεκτρολόγων, καθώς επίσης στην αύξηση θέσεων εργασίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,