Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022»

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη χθεσινή του Συνεδρία το νομοσχέδιο «ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022».

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό ενός πλαισίου ρύθμισης για τις κοινόκτητες οικοδομές στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό τη διαχείριση, την εποπτεία τους και την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το νομοσχέδιο επιλύει προβλήματα νομικής ερμηνείας της Διαχειριστικής Επιτροπής, αλλά και διάφορα άλλα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινόκτητες οικοδομές, διασφαλίζοντας την ορθολογική λειτουργία τους.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, λαμβάνει υπόψη τις διάφορες εξελίξεις – αλλαγές στη στεγαστική πραγματικότητα της Κυπριακής Δημοκρατία, καθώς και τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών.

Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις αδυναμίες και κενά της ισχύουσας νομοθεσίας και την ανάγκη καθορισμού αποτελεσματικότερης εφαρμογής της διαχείρισης κοινόκτητων οικοδομών, δεδομένου ότι διάφοροι ιδιοκτήτες μονάδων διαφεύγουν των υποχρεώσεων τους, περιλαμβανομένων της μη επαρκούς συντήρησης οικοδομών, με αποτέλεσμα να υφίστανται κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Πέραν των εγγεγραμμένων κοινόκτητων οικοδομών, η υποχρέωση για τήρηση των προνοιών του προτεινόμενου νομοσχεδίου, επεκτείνεται και σε όλες τις κοινόκτητες οικοδομές, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής και διαίρεσης, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό έγκρισης ή/και δεν έχουν εγγραφεί στο κτηματικό μητρώο και κατ’ επέκταση δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι των μονάδων.
  • Ορίζεται Υπηρεσία Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών και Εποπτείας Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών, όπως και οι αρμοδιότητες της.
  • Θεσπίζονται πρότυποι εσωτερικοί κανονισμοί για τη ρύθμιση της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών και καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Οι πρότυποι κανονισμοί θα τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση μη έκδοσης κανονισμών από τις οικείες Διαχειριστικές Επιτροπές, δυνάμει του προτεινόμενου νόμου για τη ρύθμιση των οποιονδήποτε ζητημάτων.
  • Παρέχεται η εξουσία στη Διαχειριστική Επιτροπή να προβαίνει σε δαπάνες εύλογα αναγκαίες για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων της κοινόκτητης οικοδομής, τις οποίες ο ιδιοκτήτης αμελεί να καταβάλει.
  • Διασφαλίζει την υποχρέωση της Διαχειριστικής Επιτροπής ή και των ιδιοκτητών  για συμμόρφωση με υποχρεώσεις επιβαλλόμενες από τον προτεινόμενο νόμο ή τους Κανονισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θεωρείται αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή.
  • Παρέχεται η εξουσία στην Υπηρεσία για επιβολή διοικητικού προστίμου στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ιδιοκτήτης ή η Διαχειριστική Επιτροπή με πράξη  ή παράλειψη, σε σχέση με την κοινόκτητη οικοδομή, παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,