Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απορρίπτει προσφυγή της Σλοβενίας για ονομασία κροατικού οίνου

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει με σημερινή του απόφαση την προσφυγή της Σλοβενίας με αίτημα την ακύρωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού δυνάμει του οποίου η ονομασία «Teran» μπορεί να αναγράφεται στην επισήμανση των κροατικών οίνων. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, η Σλοβενία δεν απέδειξε ότι η έκταση και η συγκεκριμένη ρύθμιση της αναδρομικής ισχύος του προσβαλλόμενου κανονισμού έθιξαν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των Σλοβένων παραγωγών οίνων.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Κομισιόν είχε μεν πράγματι προβεί σε αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 100, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1308/2013, η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τον νομοθέτη, όμως δεν είχε κάνει χρήση νέας εξουσιοδοτήσεως όσον αφορά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2013 και 1ης Ιανουαρίου 2014. Το Γενικό Δικαστήριο, αφού διαπίστωσε ότι η Κομισιόν δεν μπορούσε να εκδώσει τον προσβαλλόμενο κανονισμό πριν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση, καθόσον δεν διέθετε καμία εδαφική αρμοδιότητα πριν από την ημερομηνία αυτή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή είχε ενεργήσει σύμφωνα με την όλη οικονομία και το γράμμα των επίμαχων διατάξεων. Τόνισε δε ότι η αναγνώριση της αναδρομικής ισχύος του προσβαλλόμενου κανονισμού ήταν επιβεβλημένη λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπό κρίση υποθέσεως.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, η προσφυγή αφορούσε την αμπελοοινική ονομασία «Teran», η οποία χρησιμοποιείται τόσο στη Σλοβενία όσο και στην Κροατία. Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, από της προσχωρήσεως της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ονομασία αυτή μπορούσε να αναγράφεται στην επισήμανση ορισμένων σλοβενικών οίνων. Επρόκειτο, αρχικώς, για συμπληρωματική παραδοσιακή ένδειξη συνδεόμενη με τον οίνο του Kras ως «οίνο ποιότητας παραγόμενο εντός καθορισμένων περιοχών». Στη συνέχεια, η ονομασία αναγνωρίστηκε ως προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως (ΠΟΠ).

Δεδομένου ότι η οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου «Teran» χρησιμοποιούνταν επίσης στην Κροατία, η Κροατία είχε γνωστοποιήσει πριν από την προσχώρησή της στην Ένωση τις ανησυχίες της όσον αφορά τη δυνατότητα να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την ονομασία αυτή για την επισήμανση των οίνων της μετά την προσχώρησή, λόγω της προστασίας που είχε ήδη παρασχεθεί στη σλοβενική ονομασία.

Κατόπιν της προσχωρήσεως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να εξεύρει λύση μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κροατίας και της Σλοβενίας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εν τέλει, τέσσερα περίπου έτη μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ένωση, η Επιτροπή έκανε χρήση της παρασχεθείσας σε αυτήν εξουσιοδοτήσεως για τη θέσπιση εξαιρέσεως στον τομέα της επισημάνσεως, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ ΠΟΠ και υφιστάμενων πρακτικών επισημάνσεως σε περίπτωση καταχώρισης ή έναρξης ισχύος μιας ΠΟΠ.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν εξέδωσε τον προσβαλλόμενο κανονισμό προκειμένου να συμπεριλάβει την ονομασία «Teran» στον κατάλογο του παραρτήματος XV του κανονισμού 607/2009 , παράρτημα το οποίο περιελάμβανε τον κατάλογο των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που περιέχουν ή συνίστανται σε ΠΟΠ ή σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, οι οποίες μπορούσαν, κατά παρέκκλιση, να αναγραφούν στην επισήμανση των οίνων.

Η Επιτροπή εξέδωσε τον προσβαλλόμενο κανονισμό με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία προσχωρήσεως της Κροατίας στην Ένωση, ήτοι από την 1η Ιουλίου 2013. Επιπλέον, από τον προσβαλλόμενο κανονισμό προκύπτει ότι η ονομασία «Teran» μπορεί να αναγράφεται ως οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου στην επισήμανση των οίνων που παράγονται στην Κροατία, αλλά μόνο όσον αφορά την ονομασία προελεύσεως «Hrvatska Istra», καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι οι ονομασίες «Hrvatska Istra» και «Teran» εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο και ότι η ονομασία Teran αναγράφεται με χαρακτήρες μικρότερου μεγέθους από εκείνους που χρησιμοποιούνται για την ονομασία «Hrvatska Istra».

Δυνάμει του άρθρου 2 του προσβαλλόμενου κανονισμού, οι κροατικοί οίνοι που φέρουν την κροατική ΠΟΠ «Hrvatska Istra» και έχουν παραχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του προσβαλλόμενου κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στο εμπόριο έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,