Το ΓΔΕΕ απέρριψε τις προσφυγές των Nord Stream AG και Nord Stream 2 AG κατά της οδηγίας 2019/692

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε τις προσφυγές των Nord Stream AG και Nord Stream 2 AG κατά της οδηγίας 2019/692, η οποία επεκτείνει ορισμένους κανόνες της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου σε αγωγούς από τρίτες χώρες. Το ΓΔΕΕ έκρινε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από την παρούσα οδηγία.

Αναλυτικά, όσον αφορά τόσο την Nord Stream 2 AG όσο και την Nord Stream AG, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν τις αφορά άμεσα η τροποποιητική οδηγία, καθώς τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν τις υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2009/73, και ως προς αυτό έχουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας. Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποιητική οδηγία, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποφασίσουν να χορηγήσουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/73, όπως τροποποιήθηκε, σε μεγάλες νέες υποδομές φυσικού αερίου, αφενός, και στο φυσικό αέριο γραμμές μεταφοράς μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 23 Μαΐου 2019, αφετέρου. Για τους σκοπούς της εφαρμογής αυτών των διατάξεων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη χορήγηση τέτοιων εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων και τυχόν ειδικούς όρους στους οποίους υπόκεινται αυτές οι εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις.

Όσον αφορά την Nord Stream AG, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει επίσης ότι η Nord Stream AG δεν είχε δικαίωμα να λειτουργεί και / ή να συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα διπλού αγωγού Nord Stream απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε κανονιστικούς περιορισμούς της ΕΕ, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα αυτής της γραμμής μεταφοράς φυσικού αερίου που βρίσκεται στο έδαφος της ΕΕ, εν προκειμένω στην χωρική θάλασσα ενός κράτους μέλους.

Όσον αφορά το δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προσφυγής που επικαλείται η Nord Stream 2 AG, το Γενικό Δικαστήριο προσθέτει ότι είναι ανοικτό σε αυτόν τον φορέα να ζητήσει παρέκκλιση ή εξαίρεση από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή και, κατά περίπτωση, να αμφισβητήσει απόφαση της αρχής ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου ισχυριζόμενη ότι η τροποποιητική οδηγία είναι άκυρη και προκαλεί το εν λόγω δικαστήριο να υποβάλει ερωτήσεις στο ΔΕΕ ως αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά με το κύρος της τροποποιητικής οδηγίας.

Επιπλέον το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει ότι τέσσερα έγγραφα που προσκόμισε η Nord Stream 2 AG σε σχέση με την προσφυγή του χωρίς την άδεια του ενδιαφερόμενου οργάνου, είτε ως συντάκτης είτε ως αποδέκτης, αφαιρούνται από τον φάκελο και  δεν θα πρέπει πλέον να ληφθούν υπόψη τα χωρία της αίτησης και τα παραρτήματα στα οποία αναπαράγονται αποσπάσματα αυτών των εγγράφων. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, σχετικά με τα έγγραφα για τα οποία το Συμβούλιο απέρριψε αίτημα πρόσβασης από έναν από τους υπαλλήλους της Nord Stream 2, ότι το Συμβούλιο έχει το πλήρες δικαίωμα, πρώτον, να επικαλεστεί την προστασία των νομικών συμβουλών και, δεύτερον, να θεωρήσει ότι η αποκάλυψη αυτών των εγγράφων θα έκανε συγκεκριμένα και πραγματικά υπονομεύει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,