Το ΓΔΕΕ ακυρώνει απόφαση του SRB για 3 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Γερμανίας και Αυστρίας

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε με σημερινή του απόφαση, προηγούμενη απόφαση του SRB για 3 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Γερμανίας και Αυστρίας

Συγκεκριμένα, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board, SRB), οργανισμός της ΕΕ που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης της Τραπεζικής Ένωσης, στοχεύει στη διασφάλιση της εύρυθμης εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά των συμμετεχόντων κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών. Καθορίζει σε ετήσια βάση εκ των προτέρων συνεισφορές περίπου 3 500 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Single Resolution Fund, SRF). Με απόφαση της 11ης Απριλίου 2017, το SRB καθόρισε εκ των προτέρων τις συνεισφορές για το έτος 2017 για τα ιδρύματα Landesbank Baden-Württemberg (Γερμανία), Hypo Vorarlberg Bank AG (Αυστρία) και Portigon AG (Γερμανία), τα οποία ζητούν από το ΓΔΕΕ να ακυρώσει την απόφαση αυτή ως προς το μέρος που τα αφορά, επικαλούμενα παράβαση του δικαίου της Ένωσης.

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το ΓΔΕΕ ακυρώνει την απόφαση του SRB για τον εκ των προτέρων καθορισμό των συνεισφορών στο SRF για το έτος 2017 κατά το μέρος που αφορά τα παραπάνω ιδρύματα. Επίσης, διαπιστώνει το εν μέρει παράνομο χαρακτήρα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 2015/63/ΕΕ, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,