Σχέδιο στήριξης των χωρών εταίρων της ΕΕ με 15,6 δισ. Ευρώ παρουσίασε η Κομισιόν

Σχέδια για τη στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ με 15,6 δισ.Ευρώ στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID19, παρουσίασε η Κομισιόν. Από αυτά 800 εκατ. Ευρώ προορίζονται για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Αναλυτικά η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική στήριξη των χωρών εταίρων με τη χορήγηση ποσού άνω των 15,6 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους πόρους για την εξωτερική δράση. Μαζί με τους εταίρους  μεριμνούμε ώστε η σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί σ` αυτούς να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κορωνοϊού. Από το συνολικό ποσό των 15,6 δισ. ευρώ, διοχετεύονται 3,25 δισ. ευρώ στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων 1,19 δισ. ευρώ στις γειτονικές χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Τονίζεται δε ότι, η  ΕΕ εξασφαλίζει 3,07 δισ. ευρώ για το σύνολο των γειτονικών χωρών —2,1 δισ. ευρώ για τις νότιες χώρες εταίρους και 962 εκατ. ευρώ για τις ανατολικές χώρες εταίρους— και άλλα 800 εκατ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Επιπροσθέτως, η συνολική δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επιπλέον 1,42 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις για την Αφρική και τις γειτονικές χώρες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σημειώνεται ακόμη ότι  ΕΕ θα στηρίξει την Ασία και τον Ειρηνικό με 1,22 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 291 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περιοχή της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, 918 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εταίρων μας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και 111 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

Σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν, 502 εκατ. ευρώ χορηγούνται για δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • παροχή άμεσης στήριξης στα σχέδια αντιμετώπισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην έκκληση της Κίνησης Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε χώρες με πιο αδύναμα συστήματα υγείας και σε χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις·
 • παροχή άμεσης ανθρωπιστικής στήριξης σε πληττόμενες χώρες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής, καθώς και της υλικοτεχνικής στήριξης·
 • στήριξη με σκοπό την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους·
 • οργάνωση της παροχής βοήθειας σε είδος στις πληττόμενες χώρες μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·
 • παροχή εγγυήσεων και ρευστότητας σε τοπικές τράπεζες μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη·
 • στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση των περιορισμών στις εξαγωγές και τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις βασικές ιατρικές προμήθειες και τα φάρμακα·
 • σύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων σε πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως τη συμφωνία κοινής προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδοτικές νόσους. Οι χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.

2,8 δισ. ευρώ χορηγούνται για τη στήριξη της έρευνας και των συστημάτων υγείας και ύδρευσης. Η ΕΕ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • στηρίζει τις χώρες εταίρους για την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες·
 • στηρίζει τις προσπάθειες με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, παρέχοντας βασικά προστατευτικά μέτρα και συμβουλές υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης·
 • επιτρέπει ένα μέρος της ενωσιακής χρηματοδότησης από παγκόσμιες πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας —όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI) και ο Παγκόσμιος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός— να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση ζωτικών προγραμμάτων υγείας·
 • υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διάγνωσης, της θεραπείας και της πρόληψης και, αμέσως μετά την ανακάλυψη εμβολίου, την ταχεία έγκριση και επιδότηση των εμβολίων και την παράδοσή τους σε ευάλωτες χώρες·
 • υποστηρίζει την κατάρτιση των εμπειρογνωμόνων και την επιδημιολογική παρακολούθηση και ενισχύει τους περιφερειακούς οργανισμούς υγείας στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και στην Ασία και τον Ειρηνικό·
 • υποδέχεται τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ και εξετάζει τρόπους για την καλύτερη σύνδεση των δυνάμει υποψήφιων μελών·
 • υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση των μεταναστών, των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στα συστήματα υγείας.

12,28 δισ. ευρώ χορηγούνται για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Η ΕΕ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:

 • παρέχει άμεση δημοσιονομική στήριξη και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους για τις χώρες εταίρους, προκειμένου να εγκρίνουν μεταρρυθμίσεις με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης·
 • κινητοποιεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις γειτονικές χώρες, από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)·
 • στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους αυτοαπασχολουμένους, μέσω εγγυήσεων, παροχής ρευστότητας και τεχνικής βοήθειας και περαιτέρω αναπροσανατολισμού των εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προς τον βραχυπρόθεσμο επιμερισμό των κινδύνων στα δάνεια·
 • χορηγεί δάνεια στον δημόσιο τομέα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως για την αγορά υγειονομικού εξοπλισμού και προμηθειών·
 • συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τη δημιουργία στέρεων και ανθεκτικών αξιακών αλυσίδων σε στρατηγικούς τομείς, και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
 • προωθεί μορφές ελάφρυνσης του χρέους που εξετάζονται από το ΔΝΤ για τις πληττόμενες χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,