Συμπεράσματα Στατιστικής Μελέτης της εργασίας του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, για το 2023

Ο Υποτομέας Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου, Τομέας Διοικητικού Δικαίου, της Νομικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Εφετείου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στις περιπτώσεις Προσφυγών που στρέφονται κατά αποφάσεων/πράξεων/παραλείψεων της Διοίκησης, όταν αυτή δρα στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου. Οι Προσφυγές αυτές αφορούν κυρίως σε αποφάσεις που λαμβάνει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Υπουργεία, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ο Έφορος Φορολογίας και το Εφοριακό Συμβούλιο, η Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, η Αστυνομία και ο Στρατός, το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων Κρατουμένων Επ’ Αδεία, αλλά και ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η «Ετήσια Στατιστική Ανάλυση Αποφάσεων επί Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου και Εφέσεων για το 2023», δεικνύει την εργασία και τη συμβολή του Υποτομέα στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών οργάνων του Κράτους, με τα κυριότερα συμπεράσματα να συνοψίζεται ως ακολούθως:

Τα κύρια επίδικα ζητήματα για το 2023 αφορούσαν σε Προσφυγές επί αποφάσεων που σχετίζονταν με το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, με ζητήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, με περιβαλλοντικά ζητήματα, με θέματα Στρατού και Αστυνομίας, με φορολογικές Προσφυγές, αλλά και με ζητήματα Επιδομάτων και Βοηθημάτων βάσει σχετικών Νομοθεσιών.

Αναλυτικότερα, το 2023:
1. Εκδόθηκαν 262 Αποφάσεις Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με θέματα που ο Υποτομέας χειρίζεται. Από αυτές, οι 152 (58,02%) απορρίφθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο και οι 110 (41,98%) ήταν επιτυχείς. Το 2022 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε 345 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 240 (69,57%) απορρίφθηκαν και οι 105 (30,43%) ήταν επιτυχείς.

2. Το ποσοστό των Προσφυγών που καταχωρίστηκαν εναντίον της Δημοκρατίας και απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο ανέρχεται περίπου το 60% και είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο όπως το 2021 και 2020. Εξαίρεση αποτελεί το 2022, όπου το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 70% περίπου.

3. Κρίθηκαν στο Εφετείο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, 78 εφέσεις όπου η Δημοκρατία ήταν διάδικος, εκ των οποίων οι 62 αποφασίσθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας και οι 16 κατά της Δημοκρατίας. Το 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 47 αποφάσεις σε εφέσεις, εκ των οποίων οι 36 κρίθηκαν υπέρ της Δημοκρατίας και οι 11 κατά της Δημοκρατίας. Το 2023 είναι και το έτος το οποίο, συγκριτικά με την τριετία 2020-2022, το ποσοστό επιτυχίας εφέσεων υπέρ της Δημοκρατίας υπήρξε το υψηλότερο. Οι εφέσεις κυρίως αφορούσαν σε δημοσιοϋπαλληλικά θέματα και υποθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Άμυνας.

Η Έκθεση ετοιμάστηκε από την Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου. Υπεύθυνη του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου.

πηγή: Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,