Ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του «περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2021»

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι, στις 9/12/2021 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ο «περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021», ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο Νόμος, που είναι εναρμονιστικός της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633, αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συμβάλει στην εξάλειψη φαινομένων ανισορροπίας στην αγορά με αρνητικές συνέπειες προς τον αγροτικό κόσμο, τους εμπορευόμενους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, αλλά και τους καταναλωτές.

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου είναι το Τμήμα Γεωργίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, καθίστανται απαγορευμένες 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε άλλα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι. Επιπρόσθετα από την απαγόρευση για τις 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο Νόμος απαγορεύει ακόμα 6 πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα ο Νόμος απαγορεύει τις εν λόγω πρακτικές στην περίπτωση που για αυτές δεν θα έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους.

Οι 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται είναι:

 1. Ο αγοραστής να πληρώνει τον προμηθευτή μετά από την πάροδο 30 ημερών για τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 ημερών για τα υπόλοιπα προϊόντα.
 2. Ο αγοραστής να ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με προειδοποίηση μικρότερη των 30 ημερών.
 3. Ο αγοραστής ή ο προμηθευτής (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) να αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας.
 4. Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για την αλλοίωση ή την απώλεια γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή αφότου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή και οι οποίες δεν προκλήθηκαν λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή.
 5. Ο αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή.
 6. Ο αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των τριάντα ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην κατοχή του, με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης.
 7. Ο προμηθευτής να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή.
 8. Ο προμηθευτής να μην εκδίδει αμέσως τιμολόγια για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που έχει πωλήσει (με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία για τον καθορισμό της τιμής πώλησης απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση, οπότε στις περιπτώσεις αυτές το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών).
 9. Ο αγοραστής να απαιτεί πληρωμές από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή.
 10. Ο αγοραστής να αρνείται να επιβεβαιώσει γραπτώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας μεταξύ του ιδίου και του προμηθευτή και για την οποία ο προμηθευτής ζήτησε γραπτή επιβεβαίωση (με εξαίρεση τις συμφωνίες προμήθειας υπό όρους που αφορούν προϊόντα που παραδίδονται από προμηθευτή που έχει την ιδιότητα μέλους οργάνωσης παραγωγών/συνεταιρισμού).
 11. Ο αγοραστής να αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει παράνομα το εμπορικό απόρρητο του προμηθευτή.
 12. Ο αγοραστής να απειλεί να πραγματοποιήσει ή να πραγματοποιεί πράξεις εμπορικών αντιποίνων κατά του προμηθευτή.
 13. Ο αγοραστής να απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών πελατών, οι οποίες σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, για τις οποίες δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο προμηθευτής.

Επίσης απαγορεύονται οι ακόλουθες 6 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα οι απαγορεύσεις ισχύουν στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους:

 1. Ο αγοραστής να επιστρέψει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία δεν πωλήθηκαν, χωρίς να έχει πληρώσει τα προϊόντα αυτά, ή χωρίς να έχει πληρώσει για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και τα δύο μαζί.
 2. Ο αγοραστής να χρεώσει πληρωμή στον προμηθευτή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να εκθέσει προς πώληση ή να προσθέσει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα του στον κατάλογο του ή για να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά.
 3. Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να επιβαρυνθεί με το σύνολο ή με μέρος του κόστους οποιονδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή ως μέρος προώθησης (ισχύουν εξαιρέσεις).
 4. Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για τη διαφήμιση από τον αγοραστή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 5. Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση και εμπορία από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
 1. Ο αγοραστής να χρεώνει τον προμηθευτή για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή.

Με τη δημοσίευση του εν λόγω Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του, εξετάζοντας αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής καταγγελίας, από προμηθευτή ή αγοραστή, τυχόν παραβάσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22464030 και 22408624.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,