Συμβούλιο ΕΕ: Ενέκρινε πρόταση της Κομισιόν για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες

Το Συμβούλιο των κρατών μελών της ΕΕ ενέκρινε πρόταση της Κομισιόν για προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες που διέπουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες (τύπος δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης) και την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (SCE).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε δώσει τη συγκατάθεσή του στις 14 Μαΐου. Τα μέτρα θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες και στις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες να πραγματοποιούν κατ’ εξαίρεση τις γενικές τους συνελεύσεις εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, αντί εντός έξι μηνών, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία.

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα τεθούν σε εφαρμογή την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον η Κομισιόν ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την προστασία και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων εντός της ΕΕ, σε σχέση με το επενδυτικό περιβάλλον χρειάζεται και τους συνεκτικούς κανόνες. Η σημερινή δημόσια διαβούλευση καλεί τους πολίτες της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τις αδυναμίες των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ.

Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί το ισχύον πλαίσιο προστασίας των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων τόσο ουσιαστικών κανόνων όσο και μηχανισμών επίλυσης διαφορών.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email