Προσκόμιση βεβαίωσης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας για την μεταβίβαση ακινήτου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορεί το κοινό οτι θα πρέπει να προσκομίζει και σχετική Βεβαίωση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή της οικείας Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου.

Δείτε την ανακοίνωση:

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και εντεύθεν, για τη μεταβίβαση ακινήτου δυνάμει των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, Αρ. 9 του 1965 και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύ Νόμου, επιπρόσθετα της προσκόμισης των βεβαιώσεων καταβολής των Δημοτικών/Κοινοτικών Τελών και Αποχετευτικών Τελών, καθώς επίσης και της βεβαίωσης του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, θα προσκομίζεται και σχετική Βεβαίωση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας ή της οικείας Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι για το εν λόγω ακίνητο έχουν καταβληθεί τα τέλη και δικαιώματα Υδατοπρομήθειας, τα οποία επιβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καθώς και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.” 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,