Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Νομικούς, για Αγορά Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, επιθυμεί να εξασφαλίσει υπηρεσίες Νομικού για την υποστήριξη της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να αποστείλουν μέχρι τις 20/8/2021, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Όνομα, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις apaspalides@dca.mcw.gov.cy και director@dca.mcw.gov.cy, με το θέμα που φαίνεται στην επικεφαλίδα. Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών για περίοδο είκοσι μηνών (20) και η αξία της προϋπολογίζεται στις €35.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών για Υποστήριξη της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος. Ο  επιτυχών    προσφοροδότης θα αναλάβει την υποχρέωση, όπως κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας:

α)         Εξετάζει αιτήσεις για εγγραφή, διαγραφή ή μεταγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και συμβουλεύει για την έκδοση, αναστολή ή ακύρωση Πιστοποιητικών Εγγραφής, όπως του ζητηθεί

β)         Ετοιμάζει διαδικασίες και  κανονισμούς για γενικά θέματα εγγραφής αεροσκαφών

γ)         Ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτει η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων (ΜΑΠ), για τη διασφάλιση του νομότυπου τους και των συμφερόντων της ΜΑΠ, όπως του/της ζητηθεί

δ)         Ετοιμάζει νομικές μελέτες ή προσχέδια νομοθετημάτων ή άλλα νομικά έγγραφα σε θέματα που αφορούν τη ΜΑΠ όπως του/της ζητηθεί

ε)         Συμβουλεύει σχετικά με τον καθορισμό ή επιβολή κυρώσεων, απόσυρση ή αναστολή πιστοποιητικών/αδειών σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, σε συνεννόηση με τους Επιθεωρητές της ΜΑΠ, όπως του/της ζητηθεί

στ)       Ετοιμάζει και υποβάλει εκθέσεις στο προϊστάμενο της ΜΑΠ σχετικά με παράπονα φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και με προσφυγές κατά αποφάσεων της ΜΑΠ, όπως του/της ζητηθεί

ζ)         Συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία σε θέματα της αρμοδιότητας του/της

η) Παρέχει οποιαδήποτε άλλη διοικητική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την ΜΑΠ, όπως του/της ζητηθεί

Τα απαιτούμενα προσόντα του/ης αναδόχου για την εκτέλεση της Σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στα Νομικά. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα).
  2. Να έχει ολοκληρώσει τη πρακτική άσκηση και να έχει  επιτύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου της Κύπρου.
  3. Διετής τουλάχιστο πείρα στα νομικά, επιπλέον της πρακτικής άσκησης.
  4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως καθορίζεται στις οδηγίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας στη Λευκωσία κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας των γραφείων του Τμήματος.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,