Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση/ μετακίνηση ενός (1) Λειτουργού με μισθολογική Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii) ή Κλ. Α8 και Α9(i), στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας γνωστοποιεί την ανάγκη για απασχόληση ενός (1) Λειτουργού που θα αποσπαστεί/ μετακινηθεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στη βάση των προνοιών της σχετικής με την κάθε περίπτωση νομοθεσίας, για την εκτέλεση γραμματειακών/γραφειακών καθηκόντων, έναντι υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν στις αρμοδιότητες του Κύπριου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (EDP), ο οποίος ενεργεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία συστάθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου στις 12.10.2017, είναι ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός φορέας, αρμόδιος για την έρευνα, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αξιόποινων πράξεων, καθώς και των συνεργών σε αξιόποινες πράξεις οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω ενωσιακού Κανονισμού, διορίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία Νομικός Λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας (EDP), ο οποίος έχει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία και ενεργεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Δημοκρατία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι υπηρετούν/απασχολούνται σε οποιαδήποτε βαθμίδα της συνδυασμένης μισθολογικής Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii) ή της Κλ. Α8 και Α9(i), για την εκτέλεση των γραμματειακών/ γραφειακών καθηκόντων που περιγράφονται πιο κάτω, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται κατωτέρω.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Εκτέλεση γενικών γραφειακών και γραμματειακών καθηκόντων.
2. Χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος και διαδικτυακής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (παροχή εκπαίδευσης).
3. Τήρηση αρχείου και μητρώου.
4. Παραλαβή εισερχόμενης και αποστολή εξερχόμενης αλληλογραφίας.
5. Δακτυλογράφηση επιστολών, όπου χρειαστεί, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
6. Απάντηση τηλεφώνων.
7. Υποδοχή προσκεκλημένων του EDP.
8. Χειρισμός τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού.
9. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν, σχετικών με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του EDP.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπως, Word, Excel και Outlook της Microsoft Office).
Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL ή άλλο αντίστοιχο πιστοποιητικό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
4. Εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 26 Φεβρουαρίου, 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, κ. Δέσπω Σαββίδου, στο τηλέφωνο 22889223.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.
Για την φόρμα πατήστε ΕΔΩ.
πηγή: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,