Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος/προσφορών για τη μίσθωση υπηρεσιών 27 δικηγόρων, 5 ατόμων για παροχή γραμματειακής υποστήριξης και 1 κλητήρα

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί προσφορές για τη μίσθωση υπηρεσιών 27 δικηγόρων, 5 ατόμων για παροχή γραμματειακής υποστήριξης και 1 κλητήρα προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα ασύλου ως καθορίζονται στις προσκλήσεις, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος / προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 2.6.2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος / προσφορών, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy → Ενημέρωση →Έντυπα / Αιτήσεις).

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,