Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στις Τέχνες για το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη 2023 της Κυπριακής ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών προκηρύσσει Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών για το 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου του 2017, η Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών (Β΄ Τάξη) περιλαμβάνει τη φιλολογία, την ποίηση, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαογραφία, την αρχιτεκτονική, τις καλές τέχνες και τις εν γένει ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το βραβείο για το 2023 προκηρύσσεται στην Κλασική Μουσική (στη Σύνθεση και στην Εκτέλεση όλων των Μουσικών Οργάνων, συμπεριλαμβανομένης και της Φωνής) και στον Χορό (Κλασικό Μπαλέτο, Σύγχρονο Χορό και Χορογραφία).

Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη συνίσταται από χάλκινο μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα και θα απονεμηθεί στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, τον Δεκέμβριο του 2023.

Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των Τεχνών, με σημαντική προσφορά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των τεχνών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι για το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη μπορούν να είναι άτομα Κυπριακής καταγωγής ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ή πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι κορυφαίοι στο πεδίο τους με διεθνώς αναγνωρισμένη και σημαντική συνεισφορά. Στη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συμβολή και η προσφορά τους στην Κύπρο.

Υποψήφιος/α δύναται να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο/α νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι ενήμερος για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται από τον/την προτείνοντα/ουσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας και πρέπει να υποστηρίζεται από αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα: τίτλους σπουδών, καταλόγους δημοσίων καλλιτεχνικών εμφανίσεών τους, κρίσεις, καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό στοιχείο που να αφορά στις σπουδές και την εν γένει καλλιτεχνική τους δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη της Κυπριακής Ακαδημίας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@academyofcyprus.cy, συνοδεύοντάς την με τα στοιχεία/έγγραφα μέχριτις 15 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00.Υποβολή υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία/έγγραφα που προβλέπονται δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Έργα που δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
P.O. BOX 22554
1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. επικοινωνίας: 22410064

Η παρούσα εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 39 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 167(I)/2017 και των Κανονισμών (40) (42) (45) και (46) των περί της Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμών του 2019.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,