Προειδοποιήσεις ΕΕΣ για τις νομικές διαδικασίες ενώπιον ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων SRM

Για τους κινδύνους από τις νομικές διαδικασίες ενώπιον των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων που σχετίζονται με τον κανονισμό SRM (Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης), για την εξυγίανση τραπεζών στην ΕΕ, προειδοποιεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ – ECA)

Το ΕΕΣ εφιστά την προσοχή “στις πιθανές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν μετά την επερχόμενη έκδοση ορισμένων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και σε ορισμένες που θα ανακύψουν στο πλαίσιο νέων ενδίκων διαφορών”. “Επί του παρόντος, ενώπιον των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων εκκρεμούν αρκετές διαφορές που σχετίζονται με τον κανονισμό SRM”, σημειώνει το ΕΕΣ.

“Για το οικονομικό έτος 2019, το SRB γνωστοποίησε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που ανέρχονταν σε 2,047 δισ.ευρώ, ενώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν γνωστοποίησαν καθόλου ενδεχόμενες υποχρεώσεις”, αναφέρει το ΕΕΣ. 

“Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναφέρει το SRB σχετίζονται με ένδικες διαφορές, στο πλαίσιο των οποίων αμφισβητούνται οι εκ των προτέρων εισφορές που καταβάλλουν οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF)”, εξηγεί. 

“Ωστόσο, δεν προσδιορίστηκε καμία πιθανότητα εκροής πόρων σε σχέση με τις αποφάσεις εξυγίανσης αυτές καθαυτές, καθώς το SRB και η Επιτροπή θεώρησαν απίθανο αυτό το ενδεχόμενο”, σημειώνεται, ενώ οι ελεγκτές “δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη στοιχείων που να έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση αυτή”.

Με δεδομένες τις πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων της ΕΕ, οι ελεγκτές επισήμαναν ότι το SRB “θα χρειαστεί να εκτιμήσει εκ νέου όλες τις εκκρεμείς και νέες δικαστικές διαδικασίες που συνδέονται με τον υπολογισμό των εκ των προτέρων εισφορών στο SRF”.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) διαπίστωσε ότι “το νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε την μέθοδο υπολογισμού ήταν εν μέρει παράνομο”. Δεδομένου ότι ορισμένες αποφάσεις γνωστοποιήθηκαν στο SRB μόλις πρόσφατα, “οι ελεγκτές κρίνουν ότι θα πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη ενόψει των λογαριασμών του 2020”, αναφέρει το ΕΕΣ.

“Οι περισσότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται με την εξυγίανση των τραπεζών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σχετίζονται με την εξυγίανση της Banco Popular Español το 2017”, σημειώνεται. “Επιπροσθέτως, ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ έχουν ασκηθεί τρεις προσφυγές με αντικείμενο την ακύρωση αποφάσεων του SRB για τη μη εξυγίανση των δύο τραπεζών ABLV και της PNB Banka (όλες με έδρα στη Λετονία)”, αναφέρει το ΕΕΣ. 

“Βάσει των ανωτέρω, οι ελεγκτές συνιστούν στο SRB και στην Κομισιόν να λάβουν υπόψη όλες τις ένδικες διαφορές κατά την κατάρτιση των οριστικών λογαριασμών, καθώς και κάθε πληροφορία από την οποία μπορεί να προκύπτει εκροή πόρων”.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,