Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 10/7

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (Αρ. 16) του 2020 (Κ.Δ.Π. 191/2020), σύμφωνα με την οποία οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το πρώτο τρίμηνο 2020 και ήταν καταβλητέες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020 με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020 χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε πρόσθετους τέλους ή επιβάρυνσης.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Print Friendly, PDF & Email