Ομιλία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας για το 2021

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να ενημερώσω την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον Προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας για το 2021.

Αναγνωρίζοντας τη στενότητα των δημοσίων οικονομικών απότοκο της πανδημίας του COVID-19 και της εντονότερης πίεσης στα δημόσια οικονομικά η Νομική Υπηρεσία έχει ετοιμάσει τον Προϋπολογισμό της για το 2021, με βάση το τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023 και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καθορίσει η Κυβέρνηση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προβαίνοντας σε ανάλυση του Προϋπολογισμού, ο Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας για το 2021 ανέρχεται σε €22.637.088, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1.519.453 (7,2%) σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2020 που ήταν €21.117.635. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει τον Προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας, τον Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και τον Προϋπολογισμό του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Σημειώνω επίσης ότι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, υλοποιήθηκε το 70% του συνολικού προϋπολογισμού για το 2020. Για το 2019, το ποσοστό κατά την αντίστοιχη περίοδο ήταν 76%. Η συνολική υλοποίηση του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 ήταν 85%, ενώ η συνολική υλοποίηση μέχρι το τέλος του 2020 προβλέπεται να ανέλθει σε 90%-92%. 

Αναλυτικά:

  • O Προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρεσίας (Κεντρικά Γραφεία) από €20.360.435 το 2020 αυξάνεταισε €21.782.291 το 2021 (αύξηση €1.421.856 ή 6,9%). 
  • O Προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας από €317.018 το 2020 αυξάνεταισε €354.480 το 2021 (αύξηση €37.462 ή 11,8%). 
  • Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας από €440.182 το 2020 αυξάνεται σε €500.317 το 2021 (αύξηση €60.135 ή 13,6%). 

Από το σύνολο των €22.637.088 που προϋπολογίζονται για το 2021, ποσό €11.957.723 αφορά σε δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, περιλαμβανομένου και του Ωρομίσθιου Προσωπικού. Το αντίστοιχο ποσό για το 2020 ήταν €10.610.867 οπόταν για το 2021 παρουσιάζεται αύξηση €1.346.856 (12,7%).

Το υπόλοιπο ποσό των δαπανών στονΠροϋπολογισμό του 2021, ύψους €10.679.365 αφορά:

(α) στις υπόλοιπες Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται σε €6.835.552 και είναι αυξημένες κατά €761.228 (12,6%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη του 2020, που ήταν €6.065.694, και

(β) στο Πάγιο Ταμείο με προϋπολογιζόμενο ποσό €3.843.813, το οποίο είναι αυξημένο κατά €159.939 (4,3%), σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2020, που ήταν €3.683.874.

Εδώ να σημειώσω ότι πέραν από τη μισθοδοσία του προσωπικού, οι μεγαλύτερες ομάδες δαπανών της Νομικής Υπηρεσίας αφορούν στις «Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών» και στις «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Έρευνες».

Για τις «Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών» έχει προϋπολογισθεί κονδύλι €5.100.000. Εξ αυτού, ποσό €3.500.000 –το οποίο είναι ίδιο όπως ήταν και για το 2020– απορροφάται από το Πάγιο Ταμείο και χρησιμοποιείται για την κάλυψη εξωδίκων πληρωμών σε αποζημιώσεις και δικηγορικά έξοδα μετά από απόφαση Δικαστηρίου.

Το υπόλοιπο ποσό ύψους €1.600.000 –ποσό ίδιο όπως και το 2020– απορροφάται από τις Τακτικές Δαπάνες και χρησιμοποιείται για την κάλυψη πληρωμών εξωτερικών δικηγόρων και αποζημιώσεων από εξώδικους συμβιβασμούς, καθώς και για πληρωμές εμπειρογνωμόνων εξωτερικού.

Για τις «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Έρευνες», οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2021 ανέρχονται σε €3.694.925, σε σύγκριση με €3.624.925 που ήταν το 2020 (αύξηση €70.000 ή 1,9%).

Όπως αντιλαμβάνεστε τα δύο αυτά Κεφάλαια δαπανών εξαρτώνται από εξωγενής παράγοντες και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προϋπολογιστούν με ακρίβεια.

Συγκεντρωτικά, το τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021–2023 για τη Νομική Υπηρεσία παρουσιάζεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στη σελίδα 21 του σημειώματος που σας έχει αποσταλεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΑΜΑ – ΑΞΙΕΣ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Κοινό όραμά μας με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ήταν, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, η πλήρης και πολυεπίπεδη αξιοποίηση των ευρύτερων δυνατοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη και εξωστρεφή Υπηρεσία του Κράτους, που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική και τις προοπτικές της και θα ανταποκρίνεται με ταχύτητα και συνέπεια στην αποστολή της.

Για εμάς αυτή η αποστολή μεταφράζεται σε μια αποτελεσματική, ταχεία και υψηλού επιπέδου ανταπόκριση στα εκ του Συντάγματος και των Νόμων απορρέοντα  καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, συμμορφούμενη πιστά προς το Σύνταγμα, τους Νόμους και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, με γνώμονα πάντοτε το Δημόσιο Συμφέρον και τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Όραμά μας είναι η Νομική Υπηρεσία, ως βασικός πυλώνας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, να καταστεί μια σύγχρονη, πλήρως αναδιαρθρωμένη και αναβαθμισμένη ανεξάρτητη Υπηρεσία, η οποία να επιτελεί υποδειγματικά το έργο και την αποστολή της, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα, δίκαια, αμερόληπτα και ισότιμα, διασφαλίζοντας τις αρχές του Κράτους Δικαίου και την ευνομία στις διαδικασίες.

Βασικό υπόβαθρο της αποστολής και του οράματος της Νομικής Υπηρεσίας, αποτελούν οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Κράτους Δικαίου, περιλαμβανομένης της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, της προσήλωσης στη νομιμότητα και τον σεβασμό και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Γι’ αυτό και στρατηγική επιδίωξή μας είναι η βέλτιστη εκπλήρωση της αποστολής αυτής μέσω της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού. Ενός εκσυγχρονισμού τον οποίο θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ, ούτως ώστε η Νομική Υπηρεσία όχι μόνο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις εναλλασσόμενα αναδυόμενες και πολυσχιδείς προκλήσεις που ως ο νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας καθημερινά καλείται να διαχειριστεί, αλλά και να ανταποκριθεί σε αυτές με ταχύτητα και άρτια.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες και σοβαρές προκλήσεις. Μεταξύ άλλων, τα τελευταίο διάστημα κλήθηκε: 

  • Να εποπτεύσει το ανακριτικό έργο για τη διακρίβωση τυχόν ποινικών αδικημάτων σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα για τις Κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις και να χειριστεί, ενώπιον των Κακουργιοδικείων, ποινικές υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, σοβαρότατα αδικήματα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.
  • Να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς για τα δεδομένα μας, διεθνείς διαιτητικές διαδικασίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας από ξένους επενδυτές/καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων σε βάρος της Δημοκρατίας.   
  • Να διεξάγει νομοτεχνικό έλεγχο σε σωρεία πολύπλοκων νομοθετημάτων που αφορούν καινοφανή ζητήματα (με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πανδημία Covid-19) εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.
  • Να διεξάγει νομοτεχνικό έλεγχο και να συμβουλεύσει επί πολύπλοκων νομικών ζητημάτων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και έργα του δημοσίου, περιλαμβανομένων θεμάτων φυσικού αερίου και ενέργειας.
  • Να χειριστεί ζητήματα που άπτονται πολύπλοκων πτυχών του Διεθνούς Δικαίου, όπως, για παράδειγμα, ζητημάτων που άπτονται των έκνομων προκλήσεων και ενεργειών της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.
  • Να χειριστεί νομικά θέματα που άπτονται της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και της συνομολόγησης και εφαρμογής του σχετικού Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη Αποχώρησης που αφορά στις Βρετανικές Βάσεις.
  • Να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό των αστικών αγωγών και προσφυγών ενώπιον των Δικαστηρίων. 

Αυτές οι προκλήσεις διαλαμβάνουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Νομικής Υπηρεσίας, ως περιγράφονται στο Υποκεφάλαιο 2.6. του σημειώματος που σας έχουμε αποστείλει και που με σεβασμό στον χρόνο της Επιτροπής, δεν θα αναφερθώ εκτενέστερα εκτός κι αν επιθυμείτε άλλως πως. Να σημειώσω μόνο πως όλη η νομικής φύσεως εργασία, η οποία στις πλείστες των περιπτώσεων άπτεται πολύ λεπτών νομικών ζητημάτων και χειρισμών, διεκπεραιώνεται σήμερα από 137 νομικούς λειτουργούς παγκυπρίως, ενώ 13 νομικοί σύμβουλοι προσφέρουν νομικές υπηρεσίες με συμφωνία μίσθωσης υπηρεσιών. Ένας αριθμός προσωπικού που δεν είναι μεγάλος εάν προσμετρηθεί η σοβαρότητα αλλά και η πολυπλοκότητα και το εύρος των ζητημάτων που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τούτων λεχθέντων, αυτό που εξαρχής έγινε αντιληπτό ήταν η αναγκαιότητα αλλαγών προκειμένου να αντιμετωπιστούν, σε πρώτη φάση και άμεσα, βασικές λειτουργικές προκλήσεις που πηγάζουν κατά κύριο λόγο από τη φύση και τον τεράστιο όγκο εργασίας που η Νομική Υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί, ώστε, σε κατοπινότερο στάδιο και στη βάση στοχευμένων μεταρρυθμίσεων που δρομολογήσαμε, να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων μας και να αυξηθεί η ταχύτητα, η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους.

Προς τούτο, αρχής γενομένης τον Ιούνιο 2020, με τον διορισμό του κυρίου Αγγελίδη και εμένα στις θέσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και Γενικού Εισαγγελέα αντιστοίχως, θέσαμε σε τροχιά εισαγωγής μια σειρά από καινοτομίες, που εδράζονται σε δύο πυλώνες και σκοπούν (1) την εσωτερική αναδιοργάνωση και (2) την ψηφιακή αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, για:

(α)    πιο εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού,

(β)  καλύτερη οργάνωση της εργασίας που οι νομικοί λειτουργοί καλούνται σε καθημερινή βάση να διεκπεραιώσουν, και

(γ) αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους πολίτες και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Στον πυλώνα της εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ο καλός συντονισμός στην εσωτερική επικοινωνία, η καταγραφή για προτεραιοποίηση και καλύτερη οργάνωση της εργασίας, και η ανακατανομή του προσωπικού, ώστε να καλυφθούν ανάγκες και, στο μέτρο του δυνατού, να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή μας με βάση υφιστάμενους ανθρώπινους πόρους, αποτέλεσαν άμεσες ενέργειες προκειμένου, σε πρώτο στάδιο, να διεκπεραιωθούν υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και να αντιμετωπιστούν βασικές λειτουργικές προκλήσεις.

Το πρώτο που έγινε ήταν η καταγραφή του εκκρεμούντος έργου της Νομικής Υπηρεσίας και η προτεραιοποίηση των εκκρεμοτήτων των Υπουργείων στη βάση ανατροφοδότησης που ζητήσαμε και λάβαμε από τους επικεφαλής τους.

Πέραν αυτού, μια άμεση καινοτομία που εισήχθη ήταν η δημιουργία Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα, που στελεχώνεται με Διευθυντή Γραφείου και Λειτουργό Τύπου. Πρόκειται για ένα προσωπικό Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα με διττή αποστολή: πρώτο, τον καλύτερο συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν ευρύτερα στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και την εύρυθμη λειτουργία του Θεσμού, και δεύτερο, την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με τους πολίτες και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για μεταφορά άμεσων, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών σε θέματα που χρήζουν δημόσιας τοποθέτησης όσο και για την προώθηση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του θεσμού.

Πρόσθετα και εκτιμώντας ως επιτακτική ανάγκη την αναδιοργάνωση στο κομμάτι που αφορά στην είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων προς τη Δημοκρατία, προχωρήσαμε στη σύσταση Μονάδας εντός της Νομικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένης με τη διεκπεραίωση της είσπραξης των  καθυστερημένων εσόδων, η  οποία στελεχώνεται με νομικούς λειτουργούς, λειτουργούς τους Λογιστηρίου και γραμματειακούς λειτουργούς.

Όλες οι πιο πάνω αλλαγές που ανέφερα έχουν γίνει χωρίς πρόσθετο κονδύλι.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΜΕΩΝ – ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ– ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Ενέργειες στις οποίες  προβήκαμε για αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς μας, διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της διοικητικής υποστήριξης, καθώς και την δρομολόγηση της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Επιπρόσθετα θέσαμε ως προτεραιότητα, την αναδιοργάνωση των Τομέων της Νομικής Υπηρεσίας και την ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού – ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε σχέση με την πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν, την παρούσα στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πλήρωσης 11 θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α’ (με προοπτική αυτές να γίνουν δεκατρείς), 3 θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας και 4 θέσεων Δημόσιου Κατήγορου. Περαιτέρω, προωθείται διαδικασία πρόσληψης 25 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Δικηγόρων της Δημοκρατίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε όλες τις επαρχίες, ενώ σύντομα θα δρομολογηθούν ενέργειες για την πλήρωση αριθμού εκ των 59 κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, που είτε κενώθηκαν λόγω αφυπηρέτησης ή προαγωγής των κατόχων τους είτε δημιουργήθηκαν με τους Προϋπολογισμούς του 2018 – 2020.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας για συγχρηματοδότηση δράσης, της οποίας το 90% θα προέρχεται από κοινοτικούς πόρους, για παροχή επείγουσας βοήθειας σε θέματα διαχείρισης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για σκοπούς ενίσχυσης της Νομικής Υπηρεσίας με έκτακτο νομικό προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί τα επόμενα χρόνια στον χειρισμό του αυξημένου όγκου ροής υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, καθώς και άλλων συναφών διαδικασιών ενώπιον άλλων Δικαστηρίων.

(2) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η δεύτερη μεταρρύθμιση που έχουμε ξεκινήσει, κι επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω ως κεφαλαιώδους σημασίας, αφορά στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας ώστε να δομηθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της δουλειάς και των υποχρεώσεων μας. Μια αλλαγή αυτής της φύσεως, είναι πιστεύω νευραλγικής σημασίας για μια Υπηρεσία που στερείται, σε μεγάλο βαθμό, σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και ψηφιοποίησης, γι’ αυτό και η επένδυση σε καινοτόμες αλλαγές ήταν μονόδρομος στις αποφάσεις μας.

Σκοπός των προωθούμενων ψηφιακών αλλαγών που θα αναφέρω στη συνέχεια, είναι να διευκολυνθεί η εργασία των νομικών λειτουργών, να οργανωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ταχύτερη αποπεράτωσή της και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου μας, ώστε, στο άμεσο μέλλον, η Νομική Υπηρεσία να «απελευθερωθεί» από αναχρονιστικές πρακτικές που δεν αντικατοπτρίζουν σύγχρονες μεθόδους εργασίας και να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο οργανισμό που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και καινοτομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναζητήσαμε και βρήκαμε τις βέλτιστες ψηφιακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και σταδιακά υλοποιούμε, σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ένα πρόγραμμα στοχευμένων μεταρρυθμίσεων, με βραχυπρόθεσμη εισαγωγή, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

1.         Εισαγωγή εξειδικευμένου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, για παρακολούθηση της προόδου του παραγόμενου έργου μας και της πορείας των εκκρεμουσών υποθέσεων, κατά τρόπο που θα εξοικονομεί χρόνο και θα αυξάνει την ταχύτητα και την αποδοτικότητα.

2.         «Κτίσιμο» και λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, ώστε οι νομικοί λειτουργοί εύκολα να ανατρέχουν, να ερευνούν και να ανακτούν σημαντικό υλικό της Νομικής Υπηρεσίας, όπως είναι σημαντικές γνωματεύσεις που εκδίδονται ή που έχουν εκδοθεί από πρώην Γενικούς Εισαγγελείς ή άλλους λειτουργούς, αλλά και νομική εργασία ευρύτερου ενδιαφέροντος που παράγεται από λειτουργούς της Υπηρεσίας.

3.         Λειτουργία εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας για άμεση, αυτόματη και ομοιόμορφη ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα ενδιαφέροντος, όπως είναι νέες δικαστικές αποφάσεις και γνωματεύσεις, εγκύκλιοι αλλά και ανακοινώσεις της Νομικής Υπηρεσίας.

4.         Εισαγωγή και καθιέρωση χρήσης εξειδικευμένου συστήματος για ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων της Δημόσιας Υπηρεσίας.

5.         Χρήση εργαλείων για ταυτόχρονη διαχείριση αρχείων και επεξεργασίας κειμένων από πολλαπλούς χρήστες, σε πραγματικό χρόνο.

6.         Ολιστικός επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Νομικής Υπηρεσίας με σκοπό να καταστεί σύγχρονη, λειτουργική, εύχρηστη και φιλική προς τους επισκέπτες.

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η αποτελεσματικότητα της Νομικής Υπηρεσίας «περνά» και μέσα από τις κτηριακές υποδομές όπου προωθούμε μόνιμες στεγαστικές λύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο διασκορπισμός των Τμημάτων της Νομικής Υπηρεσίας και οι ανάγκες μας, σημερινές και μελλοντικές, να μπορούν να εξυπηρετηθούν λειτουργικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι η συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών της Νομικής Υπηρεσίας σε ένα κτήριο ώστε να εξυπηρετούνται οικονομίες κλίμακας, αφού για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού θα απαιτείται μικρότερος αριθμός υποστηρικτικού προσωπικού. Μέχρι τούτο γίνει, μελετάται η εξοικονόμηση καταβολής ενοικίων, ο τρόπος βελτιστοποίησης της συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού, καθώς και η συγχώνευση Αρχείων και η δημιουργία νέων τομέων, πιο σύγχρονων, στη βάση των προκυπτουσών νέων δεδομένων και αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας. 

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ένα άλλο κεφάλαιο στο οποίο ως Νομική Υπηρεσία αποδίδουμε μεγάλη σημασία, είναι η απεξαρτητοποίηση από τις διαδικασίες της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας στις περιπτώσεις διορισμού, προαγωγών και αποσπάσεων των νομικών λειτουργών. Δεδομένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι πλήρως ανεξάρτητοι κρατικοί αξιωματούχοι, η Νομική Υπηρεσία περιγράφεται στο Σύνταγμα ως ανεξάρτητη Υπηρεσία μη υπαγόμενη σε υπουργείο, δεν συνάδει όπως οι Εισαγγελείς και άλλοι νομικοί λειτουργοί, οι οποίοι εκπροσωπούν τον Γενικό Εισαγγελέα, να υπόκεινται σε αποφάσεις οργάνων εκτός της Νομικής Υπηρεσίας.

Για τούτο, έχει ετοιμαστεί στη Νομική Υπηρεσία προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο έχει υποβληθεί στην εκτελεστική εξουσία για προώθηση, οι κύριες πρόνοιες του οποίου προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση ενός διευρυμένου Εισαγγελικού Συμβουλίου που θα είναι υπεύθυνο για τους διορισμούς και τις προαγωγές  των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.

Πρόσθετα, στο πλαίσιο προώθησης ευρύτερων μεταρρυθμίσεων, προχωρούμε έχοντας υπόψη τη μελέτη Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, στη βάση της οποίας επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας. Επ’ αυτού καταρτίστηκε σχετικό Σχέδιο Δράσης με προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίησή της, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, και στόχος μας είναι όπως μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών επαναξιολογήσουμε τα υφιστάμενα δεδομένα και προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση του έργου αυτού.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Στο επίκεντρο όλων των μεταρρυθμιστικών αλλαγών μας βρίσκεται ο «άνθρωπος». Σε αυτόν εδράζεται και η ουσιαστικότερη επένδυσή μας. Η Νομική Υπηρεσία έχει εργατικούς συναδέλφους επαγγελματίες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα, τη νομομάθεια, την εξειδίκευση και την ευσυνειδησία τους.  Σε όλες αυτές τις αλλαγές που δρομολογούμε, με το 2021 να ορίζεται ως έτος ολοκλήρωσης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη, θέλουμε τον κάθε ένα λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας κοινωνό και συμμέτοχο στην κοινή προσπάθεια για εκσυγχρονισμό. Εξ ου και μια ακόμα αλλαγή που υιοθετήσαμε, ήταν η θεσμοθέτηση, σε τακτική βάση, σύσκεψης με τις Εισαγγελείς και τις επικεφαλής των Τμημάτων, ώστε να υπάρχει διαδραστικότητα και ανατροφοδότηση, καθολικότητα στον συντονισμό αλλά και ενίσχυση της μεταξύ συνεργασίας μας, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος του παραγόμενου έργου μας, και τα ζητήματα, εκεί κι όπου είναι δυνατόν, να επιλύονται με πρακτικές και άμεσες λύσεις.

Πιστεύω λοιπόν πως μέσω της υλοποίησης των ουσιαστικών Μεταρρυθμίσεων, της ανέλιξης των νομικών λειτουργών, της καλύτερης στελέχωσης και της ανεξαρτητοποίησης της Νομικής Υπηρεσίας, θα έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία θα καταστήσουν τη Νομική Υπηρεσία πιο ευέλικτη, πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική στο δύσκολο έργο το οποίο διεκπεραιώνει προς όφελος της Δημοκρατίας και των πολιτών της.

Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,