Ολομέλεια της Βουλής: Διαβάστε αναλυτικά όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις

Πέρα από τη ψήφιση των τροποποίησεων του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων Νόμου, η Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ψήφισε και ενέκρινε τροποποιήσεις σε νομοθεσίες που αφορούν ρυθμίσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, όπως επίσης και την εναρμόνιση της νομοθεσίας με νέους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και ενέκρινε σχέδια υπηρεσίας Κυβερνητικών Τμημάτων.

Δείτε όλες τις τροποποιήσεις της νομοθεσία που ψηφίστηκαν από τη Βουλή:

-Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με βάση τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

-Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να προωθηθεί εφάπαξ μέτρο παροχής κινήτρων πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης για τους συντάξιμους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να εισαχθούν ρυθμίσεις που προβλέπουν για τους δικαιούχους σύνταξης χήρας.

-Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων Νόμου, ώστε να καταργηθούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους δικαιούχους σύνταξης χήρας και τέκνου.

Διαβάστε ακόμη: Ψηφίστηκε ο νόμος για το κίνητρο αφυπηρέτησης στους δημοσίους υπαλλήλους

περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, έτσι ώστε ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εκδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον επί ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης βεβαίωση υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος και η βεβαίωση αυτή να αποτελεί μόνο τεκμήριο περί της υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση θανάτου του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή διάλυσης του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα εκδίδει στον διαχειριστή της περιουσίας ή/και στους κληρονόμους βεβαίωση υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος.

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Δείτε επίσης: Νομοθετήματα που ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής

Εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής, οι πιο κάτω κανονισμοί:

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Διαγραφή από τους βασικούς κανονισμούς αναφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε σε περίπτωση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίτευξη συμφωνίας η εν λόγω χώρα να μη θεωρείται κράτος μέλος σε σχέση με την επιβολή ΦΠΑ.

-Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμοί του 2020.

Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στη μείωση των ορίων των ετήσιων ανώτατων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Δείτε ακόμη τα Σχέδια Υπηρεσία που εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής και τους νόμους που αναβλήθηκαν

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,