Oδηγίες Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ενόψει των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση με σκοπό την καταπολέμηση της εξάπλωσης και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, των Υπουργικών Διαταγμάτων, των ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, των Οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 13.3.2020, της 16.3.2020 και της 30.4.2020, σήμερα, 2 Μαΐου 2020, το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας εκδίδει τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Όσοι συνήγοροι και διάδικοι έχουν υποθέσεις ορισμένες ενώπιον του Δικαστηρίου στις 4.5.2020, παρακαλούνται όπως αναμένουν την ειδοποίηση επαναορισμού των υποθέσεων τους σε άλλη ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στο Πινάκιο του Δικαστηρίου στις 4.5.2020 και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας την ίδια ημέρα.

2. Οι συνήγοροι και διάδικοι οι οποίοι έχουν ορισμένες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου τη Δευτέρα 4 Μαίου, οι οποίες αφορούν αιτήσεις για έκδοση ή οριστικοποίηση προσωρινών Διαταγμάτων, ειδοποιούνται ότι οι υποθέσεις τους θα γίνουν κανονικά, με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δικαστηρίου, τηρώντας τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και το Υπουργείο Υγείας.

3. Όσοι συνήγοροι και διάδικοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου για οποιαδήποτε ερωτήματα ή διευκρινήσεις, παρακαλώ να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα: 22865624 (κα. Σκεύη Αριστοδήμου), 22865619 (κα. Ελένη Παπαζαχαρίου και Πρόεδρος) και 22805304 (κα. Ελένη Μούντη).Γενικότερα και μέχρι νεωτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι συνήγοροι ειδοποιούνται ότι:

4. Η ακρόαση των ήδη συνεχιζόμενων υποθέσεων, θα συνεχίσει στις ημερομηνίες που ήδη είναι ορισμένη. Εάν είχε αναβληθεί λόγω των μέτρων και έχει οριστεί για Οδηγίες και Προγραμματισμό, την ημερομηνία που είναι ορισμένη θα δοθεί ημερομηνία συνέχισης της ακρόασης.

5. Δεν θα αρχίσουν ακροάσεις καινούργιων υποθέσεων, εκτός εάν αυτές είναι παλαιές (2015, 2016, 2017) ή επείγουσες, κατά την κρίση του Δικαστηρίου. Συνακόλουθα, κατά την ημερομηνία που τέτοιες υποθέσεις είναι ορισμένες για Οδηγίες και Προγραμματισμό ή για ακρόαση, εντός των μηνών Μαίου και Ιουνίου 2020, θα πάρουν νέα ημερομηνία ακρόασης για τον Ιούλιο ή Σεπτέμβριο 2020.

6. Οι ημερομηνίες των ακροάσεων θα δοθούν από το Δικαστήριο με ανακοινώσεις ως η παρούσα και οι συνήγοροι θα δύνανται να αιτηθούν αλλαγής της ημερομηνίας ή να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα προς το Δικαστήριο για καλύτερη προετοιμασία της ακρόασης, είτε δυνάμει αιτήσεως με βάση τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και τους περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικούς Κανονισμούς, είτε με απευθείας επικοινωνία με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, νοουμένου ότι αυτή θα γίνει με ταυτόχρονη τηλεφωνική επικοινωνία (conference call), με το συνάδελφο τους αντίδικο δικηγόρο. Σε τέτοια περίπτωση, η στενογράφος του Δικαστηρίου θα τηρεί πρακτικό στο γραφείο της Προέδρου.

7. Όσες υποθέσεις έχουν οριστεί για ακρόαση και αναμενόταν να καταθέσει μάρτυρας από το εξωτερικό, θα αναβληθούν σε άλλες ημερομηνίες, εντός Ιουλίου 2020. Σε περίπτωση η υπόθεση είναι συνεχιζόμενη και δυνατόν να καταθέσει άλλος μάρτυρας, αντί του μάρτυρα ο οποίος είναι κάτοικος εξωτερικού, παρακαλούνται οι κύριοι συνήγοροι να επικοινωνήσουν με την κα. Ελένη Παπαζαχαρίου, ώστε να οριστεί ενωρίτερα η υπόθεση για συνέχιση της ακρόασης.

8. Συνήγοροι οι οποίοι έχουν ή επιθυμούν να καταχωρίσουν ενώπιον του Δικαστηρίου οποιαδήποτε ενδιάμεση αίτηση ή αίτηση μετά την απόφαση, θα λαμβάνουν ημερομηνία από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και η εμφάνιση τους την ημέρα και ώρα που θα τους δοθεί από τη Γραμματεία, δυνατόν να γίνει με φυσική παρουσία στο Δικαστήριο ή με ταυτόχρονη τηλεφωνική επικοινωνία (conference call), με την Πρόεδρο και το συνάδελφο τους αντίδικο δικηγόρο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η στενογράφος του Δικαστηρίου θα τηρεί πρακτικό στην αίθουσα ή στο γραφείο της Προέδρου, αντίστοιχα.

9. Οι δικηγόροι οι οποίοι έχουν καταχωρίσει ή θα καταχωρίσουν, αίτηση για απόφαση, παρακαλούνται να καταχωρούν το μαρτυρικό υλικό στο φάκελο της υπόθεσης την ή πριν την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η αίτηση και θα ειδοποιούνται από τη Γραμματεία εάν εκδόθηκε απόφαση ή η Πρόεδρος ζήτησε διευκρινήσεις ή άλλως πως και έδωσε άλλη ημερομηνία.

10. Όσοι συνήγοροι και διάδικοι αναμένουν την έκδοση Απόφασης για την οποία ήδη δόθηκε ημερομηνία και ώρα, ειδοποιούνται ότι η Απόφαση θα εκδοθεί κανονικά, την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένη, με ταυτόχρονη τηλεφωνική επικοινωνία (conference call), με την Πρόεδρο και τον αντίδικο δικηγόρο και, αφού απαγγελθεί και σε ανοικτή αίθουσα από την Πρόεδρο, θα αποσταλεί στους συνηγόρους από το Δικαστήριο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

11. Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα λειτουργεί κανονικά, για καταχωρίσεις, ένορκες δηλώσεις κλπ. Παρακαλούνται οι κύριοι συνήγοροι όπως χρησιμοποιούν τις ειδικές θυρίδες που θα εγκατασταθούν στο παράθυρο της κα. Σκεύης Αριστοδήμου και της κας. Ελένης Μούντη, διότι οι πόρτες των γραφείων θα παραμείνουν κλειστές, ενόψει των μέτρων και του εμβαδού των χώρων. Συμμορφούμενοι με τις οδηγίες της Κυβέρνησης για την απόσταση που πρέπει να τηρείται, θα τοποθετηθεί κουτί έξω από το Πρωτοκολλητείο (γραφείο κας. Σκεύης Αριστοδήμου), για κατάθεση εγγράφων και λήψη αντιγράφων. Λ.Σ. ΚαμμίτσηΠρόεδροςΛευκωσία, 2.5.2020

Print Friendly, PDF & Email