Ο Γενικός Εισαγγελέας ζητά αναθεώρηση νομοθεσίας για πρόκληση πυρκαγιών και εισηγείται θέσπιση αδικήματος αυστηρής ευθύνης με δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας και μετά από εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα αδικήματα σε σχέση με άναμμα φωτιάς, εμπρησμό κλπ, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης, Γεωργίας και Εσωτερικών) με εισηγήσεις για αναθεώρηση της νομοθεσίας σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι τα αδικήματα που αφορούν εμπρησμό, άναμμα φωτιάς, πρόκληση πυρκαγιάς και άλλα συναφούς φύσεως αδικήματα βρίσκονται διάσπαρτα σε σειρά νομοθεσιών, όπως λ.χ. τον Ποινικό Κώδικα, τον περί Δασών Νόμο και τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο. Κάποιες δε από τις εν λόγω αξιόποινες συμπεριφορές αλληλοκαλύπτονται, με διαφορετικές μάλιστα ποινές σε κάποιες περιπτώσεις. Διαπιστώνεται, περαιτέρω, ασυνέπεια αναφορικά με το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε σχέση και με τη σοβαρότητα της αξιόποινης συμπεριφορά που ποινικοποιείται σε κάθε αδίκημα.

Όλα τα πιο πάνω, επισημαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναπόδραστα, μεταξύ άλλων, προκαλούν προβλήματα στην εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών και υπονομεύουν την προληπτική λειτουργία που πρέπει να επιτελούν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται προς τα Υπουργεία να προβούν σε μια συστηματική και εις βάθος μελέτη των σχετικών νομοθεσιών και να συνεργαστούν ούτως ώστε να καταλήξουν σε προτάσεις για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων, με τρόπο που αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα.

Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, προτείνεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση της πρότασης για θέσπιση ενός καθολικού αδικήματος αυστηρής ευθύνης που να αφορά το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, το οποίο να μην απαιτεί αναγκαστικά και την επέλευση ζημιάς ή πυρκαγιάς και το οποίο να προβλέπει, πέραν της ποινής φυλάκισης, και αυξημένη χρηματική ποινή, η οποία μάλιστα να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς και να ανέρχεται, ανάλογα της περίπτωσης, ακόμα και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Επιπλέον, προς τον σκοπό ταχύτερης διαχείρισης αυτών των υποθέσεων με άμεσες συνέπειες και αποτελέσματα, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται ότι θα μπορούσε να τεθεί πρόνοια για δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αυτού του αδικήματος, με επίσης αυξημένο ποσό για το εξώδικο πρόστιμο που θα δύναται να επιβληθεί, το οποίο αφενός να ξεπερνά το όριο που θέτει ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων Νόμος και αφετέρου να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, στα πρότυπα του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου με τις αναγκαίες βεβαίως προσαρμογές.

Περαιτέρω, πέραν από την πρόβλεψη που υπάρχει σε κάποιες από τις προαναφερθείσες νομοθεσίες για ανάκτηση του ποσού που δαπανήθηκε για κατάσβεση της πυρκαγιάς από το υπαίτιο πρόσωπο που την προκάλεσε, η οποία μπορεί να διευρυνθεί για να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε επιπλέον να προβλεφθεί νομοθετική διάταξη, ούτως ώστε το Ποινικό Δικαστήριο που θα δικάζει τα εν λόγω αδικήματα, να έχει εξουσία να διατάξει, ως επιπρόσθετη ποινή ή κύρωση, την καταβολή αποζημίωσης από τον καταδικασθέντα για τη ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, μέχρι του ποσού της πραγματικής ζημιάς που επήλθε.

Τέλος, εκφράζεται η προθυμία της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων, στην πιο πάνω προσπάθεια.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,