Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων και υποβολή αιτήσεων για Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τρία νομοθετήματα που αποτελούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή λειτουργία των ανυψωτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν:

  1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 49(Ι)/2021),
  2. Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 152/2021) και
  3. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 153/2021)

Με το πρώτο νομοθέτημα τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία στην οποία απαιτείται η επιθεώρηση των γερανών και άλλων ανυψωτικών από εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και με το δεύτερο νομοθέτημα καταργούνται οι ειδικές πρόνοιες που σχετίζονται με γερανούς σε εργοτάξια. Το τρίτο νομοθέτημα αποτελεί τη νέα νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021 εκσυγχρονίζουν και εμπλουτίζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των μηχανημάτων γενικότερα.

Οι νέοι Κανονισμοί οριοθετούν και περιγράφουν ένα σύστημα, το οποίο διασφαλίζει ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι σε διαρκή ασφαλή και καλή λειτουργική κατάσταση και η ασφαλής λειτουργία τους θα ελέγχεται από προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

Με τους νέους Κανονισμούς γίνονται διακριτοί οι ρόλοι του ιδιοκτήτη ανυψωτικού μηχανήματος, του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ανυψωτικών μηχανημάτων και του συντηρητή ανυψωτικών μηχανημάτων και επιβάλλονται σ’ αυτούς σαφείς υποχρεώσεις. Στους Κανονισμούς προβλέπονται ποινές που ποικίλουν από την ακύρωση της εξουσιοδότησης των ελεγκτών που δεν εργάζονται με ορθό τρόπο μέχρι και χρηματικό πρόστιμο ή φυλάκιση σε πρόσωπα που παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διατηρεί τον εποπτικό ρόλο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Για να μπορεί ένα πρόσωπο να εξουσιοδοτηθεί ως ελεγκτής πρέπει να έχει κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική εργασιακή πείρα, καθώς και εξειδικευμένη κατάρτιση, στοιχεία που ελέγχονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προτού χορηγηθεί η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση.

Για τους Συντηρητές δεν προβλέπεται σύστημα εξουσιοδότησης, πρέπει όμως να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο, εργάζονται υπεύθυνα, συντηρούν ορθά και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα του ανυψωτικού μηχανήματος.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα κατατάσσονται σε τέσσερεις κατηγορίες επικινδυνότητας. Όσο πιο ψηλή είναι η κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία κατατάσσεται το ανυψωτικό, τόσο πιο συχνά προβλέπεται ο έλεγχος ή/και η δοκιμή του. Ο Ιδιοκτήτης του ανυψωτικού μηχανήματος, ανάλογα με την επικινδυνότητα του ανυψωτικού, πρέπει να μεριμνά ώστε το μηχάνημα να υποβάλλεται σε πρώτο και περιοδικούς ελέγχους ή/και δοκιμές.

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές διενεργούνται από εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή. Αυτός λαμβάνει υπόψη τα σημεία ελέγχου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών, τα πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε το ανυψωτικό μηχάνημα και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, εφόσον απαιτείται, διενεργεί δοκιμές με πραγματικά φορτία σύμφωνα με την μεθοδολογία που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών. Όταν ολοκληρώσει τον έλεγχο εκδίδει Έκθεση, ενημερώνει τα αρχεία του μηχανήματος και επικολλά σήμανση στο ανυψωτικό. Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει την επιδιόρθωση του ανυψωτικού ή να επιβάλει την άμεση διακοπή της λειτουργίας του.

Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανυψωτικών Μηχανημάτων πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει σχετική αίτηση στον Αρχιεπιθεωρητή (Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτημα V των Κανονισμών. Η περίοδος υποβολής αίτησης είναι από 14.6.2021 μέχρι 30.9.2021.

Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στις ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Επιθεωρητέα Μηχανήματα».

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη ότι καταβλήθηκε το μη επιστρέψιμο τέλος των €308 για εξέταση της αίτησης που προβλέπεται στο Παράρτημα IV των Κανονισμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στην αίτηση. Τα τέλη καταβάλλονται στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη. Το Λογιστήριο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία.

Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας μέχρι να συμπληρωθούν ή θα απορρίπτονται. Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση του αποτελέσματος αξιολόγησης της κάθε αίτησης θα γίνει μετά τις 30.9.2021, ημερομηνία που λήγει η δυνατότητα υποβολής αίτησης, επειδή η αξιολόγηση δυνατό να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει ο Αρχιεπιθεωρητής, για την οποία εξέταση οι αιτητές θα ενημερωθούν σχετικά σε εύθετο χρόνο για να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Όταν η πιο πάνω υποδομή ετοιμαστεί, η πλήρης εφαρμογή των Κανονισμών θα γίνει με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη ισχύος του συνόλου των προνοιών των Κανονισμών. Επίσης, με Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν σε ταυτόχρονη ισχύ όλες οι πρόνοιες των πιο πάνω καταργητικών και τροποποιητικών νομοθεσιών (νομοθεσία 1 και 2 αντίστοιχα).

Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση και χρήση ασφαλών μηχανημάτων στην αγορά, περιλαμβανομένων των ανυψωτικών ρυθμίζεται μεν από ευρωπαϊκή νομοθεσία, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και η σήμανση CE με την οποία η Κύπρος έχει πλήρως εναρμονιστεί, αλλά θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχό τους ρυθμίζονται με τους νέους Κανονισμούς ως μέρος της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,