Μπουρούντι: Η ΕΕ αίρει τους υφιστάμενους περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ

Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα (08/02) να καταργήσει την απόφαση που έλαβε το 2016, με την οποία επιβλήθηκαν μέτρα στο Μπουρούντι, όπως η αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων και των εκταμιεύσεων κονδυλίων απευθείας στην κυβέρνηση ή τα όργανα του Μπουρούντι. Τα μέτρα του 2016 αφορούσαν και τη δημοσιονομική στήριξη. Με την κατάργηση της απόφασης, η ΕΕ θα είναι συνεπώς σε θέση να αρχίσει εκ νέου αυτό το είδος συνεργασίας με το Μπουρούντι.

Η απόφαση άρσης των περιορισμών είναι αποτέλεσμα της ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που ξεκίνησε με τις γενικές εκλογές του Μαΐου του 2020 και η οποία άνοιξε ένα νέο ελπιδοφόρο κεφάλαιο για τον πληθυσμό του Μπουρούντι.

Από τις εκλογές του 2020, η ΕΕ αναγνώρισε την πρόοδο που σημείωσε η κυβέρνηση του Μπουρούντι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, καθώς και τις δεσμεύσεις για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στους εν λόγω τομείς, οι οποίες διατυπώνονται στον χάρτη πορείας της («Feuille de route»). Επιπλέον, μεγάλος αριθμός προσφύγων επέστρεψε οικειοθελώς στο Μπουρούντι και η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και τις γειτονικές χώρες αναζωογονήθηκε.

Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, της συμφιλίωσης και του κράτους δικαίου. Η περαιτέρω πρόοδος θα ήταν επωφελής για όλους τους πολίτες του Μπουρούντι, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του χάρτη πορείας, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Μπουρούντι.

Η ΕΕ, από κοινού με άλλους διεθνείς εταίρους, είναι έτοιμη να στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών του Μπουρούντι για τη σταθεροποίηση και εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και την υλοποίηση των δεσμεύσεων οι οποίες διατυπώνονται στον χάρτη πορείας για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων στους εν λόγω τομείς.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Μετά την επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι πριν από τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του Ιουνίου και του Ιουλίου 2015, η ΕΕ έκρινε ότι η Δημοκρατία του Μπουρούντι δεν συμμορφώνεται με ουσιώδη στοιχεία που περιλαμβάνει το άρθρο 9 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Ως εκ τούτου, στις 13 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο κίνησε τη διαδικασία που κατέληξε στην έκδοση, το 2016, της απόφασης 2016/394 και στη λήψη κατάλληλων μέτρων δυνάμει του άρθρου 96 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,