Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ UCLan Cyprus και Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαρνακας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, σηματοδοτώντας την επίσημη συνέχιση των άριστων σχέσεων τους μέχρι σήμερα. Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι να παράσχει ένα επίσημο πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της πρακτικής εμπειρίας στον ευρύ τομέα του δικαίου. Για αυτόν τον σκοπό, αυτή η συνεργασία διευκολύνει και προωθεί περαιτέρω τη διάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου στα μέλη των δύο υπογραφόντων, έτσι ώστε να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση όσον αφορά το Νόμο, τη Συμμόρφωση, την Ηθική και Ακεραιότητα, το Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνης, και το καθένα εντός του δικού του τομέα(εις) εμπειρογνωμοσύνης.

Παρόντες στην Τελετή Υπογραφής Μνημονίου που έλαβε χώρα στις 18 Νοεμβρίου 2021, εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, ήταν ο Πρύτανης, Καθ. Πανίκκος Πουτζιουρή και η Επικεφαλής της Νομικής Σχολής, Καθ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Μεταρρύθμισης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαρνακας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του, κ. Χριστάκη Μούσκο, και τον Βοηθό Γραμματέα, Δρ. Νικόλα Κυριακίδη.

Με την ευκαιρία αυτή, και οι δύο υπογράφοντες επανέλαβαν ότι αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της μακροχρόνιας αμοιβαίας δέσμευσής τους για ενεργή συμμετοχή και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη προς όφελος των φοιτητών της Νομικής, του νομικού επαγγέλματος και του ευρύτερου κοινού. Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τη συνδιοργάνωση και την αμοιβαία υποστήριξη εκδηλώσεων, διαγωνισμών, εκπαιδεύσεων, πρακτικής άσκησης και άλλων επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας εμπειρογνωμόνων. Για την επικύρωση της συνεργασίας, μια σειρά από σχετικές δραστηριότητες συνεχής επαγγελματικής  ανάπτυξης θα λάβουν χώρα το 2022 και θα ανακοινωθούν αναλόγως.

The School of Law of UCLan Cyprus and the Larnaca Bar Association signed a Memorandum of Understanding on 21 September 2021 marking the formal continuation of their excellent relations to date. The aim of the MoU is to provide an official framework for the collaboration between the University and the local Bar Association in the areas of research, innovation and applied experience in the broad field of law. To that intent, this collaboration further facilitates and promotes the dissemination of high-end knowledge and know-how to the members of both signatories, so that they may enhance their strategic position with regards to Law, Compliance, Ethics and Integrity, Rule of Law and Justice, and each within its own area(s) of expertise.

Present at the Memorandum Signing Ceremony subsequently held on 18 November 2021 on behalf of UCLan Cyprus, were Rector, Prof. Panikkos Poutziouris and the Head of the School of Law, Prof. Stéphanie Laulhé Shaelou, Professor of European Law and Reform. The Larnaca Bar Association was represented by its President, Mr. Christakis Mouskos, and its Deputy Secretary, Dr. Nicolas Kyriakides.

On this occasion, both signatories reiterated that this MoU is further evidence of their long-standing mutual commitment to high-profile outreach engagement and continuous professional development to the benefit of the law students, the legal profession and the wider public. Areas of collaboration include the co-organisation and mutual support of events, competitions, trainings, internships and other professional and educational activities as well as awareness raising, capacity building and wide dissemination of expert outputs. To celebrate the signing, a series of related CPD activities will unfold in 2022 and will be announced accordingly.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,